Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums – Komisija/Austrija

(lieta C‑422/08)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2004/35/EK – Atbildība vides jomā – Videi nodarītā kaitējuma novēršana un atlīdzināšana – Netransponēšana noteiktajā termiņā

1.                     Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (EKL 226. pants) (sal. ar 10. punktu)

2.                     Dalībvalstis – Pienākumi – Direktīvu ieviešana – Pienākumu neizpilde – Pamatojums, kas balstīts uz valsts tiesību sistēmu – Nepieļaujamība (EKL 226. pants) (sal. ar 11. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Tādu aktu nepieņemšana paredzētajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (OV L 143, 56. lpp.) prasības

Rezolutīvā daļa

1)

Nepieņemot noteiktajā termiņā normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu, Austrijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus.

2)

Austrijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.