Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 czerwca 2009 r. – Komisja przeciwko Austrii

(sprawa C‑422/08)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/35/WE – Odpowiedzialność za środowisko – Zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu – Brak transpozycji w wyznaczonym terminie

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE) (por. pkt 10)

2.                     Państwa członkowskie – Zobowiązania – Wykonanie dyrektyw – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Względy uzasadniające wynikające z wewnętrznego porządku prawnego – Niedopuszczalność (art. 226 WE) (por. pkt 11)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Nieustanowienie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143, s. 56).

Sentencja

1)

Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu transponowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy.

2)

Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.