Language of document : ECLI:EU:C:2009:385

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. júna 2009 – Komisia/Rakúsko

(vec C‑422/08)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2004/35/ES – Environmentálna zodpovednosť – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Neprebratie v stanovenej lehote“

1.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES) (pozri bod 10)

2.                     Členské štáty – Povinnosti – Vykonanie smerníc – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť (článok 226 ES) (pozri bod 11)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, s. 56; Mim. vyd. 15/008, s. 357) v stanovenej lehote

Výrok

1.

Rakúska republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.

2.

Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.