Language of document :

Жалба, подадена на 16 октомври 2009 г. - Nolin/Комисия

(Дело F-82/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Nolin (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението на органа по назначаването от 19 декември 2008 г. относно отнемане на точките за повишаване и за предимство на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на генералния директор на генерална дирекция Администрация от 19 декември 2008 г,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата 3 000 EUR като обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, за поправяне на моралните вреди, понесени поради неговото оскърбително и обидно поведение и поради нарушение на принципа на оправданите правни очаквания, което е довело до нарушаване на неговото право на ефективна съдебна защита,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________