Language of document :

Žaloba podaná 16. októbra 2009 - Nolin/Komisia

(vec F-82/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 19. decembra 2008 o odňatí bodov na povýšenie a prednostných bodov žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa GR Admin z 19. decembra 2008,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila žalobcovi sumu 3 000 eur ako náhradu škody z titulu náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej urážlivým a obťažujúcim správaním a porušením zásady legitímnej dôvery, čo malo za následok porušenie práva na účinné opravné prostriedky,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________