Language of document :

Жалба, подадена на 14 септември 2009 г. - Cusack-Gard'ner/Комисия

(Дело F-76/09)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Белгия) (представител: Dr John Temple Lang, Solicitor)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението от 22 юни 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателката да може да се ползва от пълно възстановяване на разноските, направени за лечението на нейното заболяване

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 22 юни 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателката,

да се обяви, че глава 3 от дял ІІ от Решение на Комисията от 2 юли 2007 година за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски, не е приложима съгласно член 241 ЕО:

доколкото в нея е предвидено, че квартирните разноски и разноските за храна за лицето, което е настаненото в дома на болното лице и което полага абсолютно необходимите за него грижи, не подлежат на възстановяване, и

доколкото в нея е определен максимален размер на възстановяване на разноските за лицето, което е настаненото в дома на болното лице и което полага абсолютно необходимите за него грижи,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________