Language of document :

Žaloba podaná 14. septembra 2009 - Cusack-Gard'ner/Komisia

(vec F-76/09)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgicko) (v zastúpení: Dr John Temple Lang, solicitor)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia z 22. júna 2009, ktoré zamieta žiadosť žalobcu, aby mal nárok na celkovú náhradu nákladov spôsobených liečením jeho choroby

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 22. júna 2009, ktoré zamieta žiadosť žalobcu,

určiť, že kapitola 3 hlavy II rozhodnutia Komisie z 2. júla 2007, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá úhrad liečebných nákladov, nie je uplatniteľná na základe článku 241 ES:

v rozsahu, v akom sa v nej stanovuje, že náklady na ubytovanie a stravu opatrovateľa alebo opatrovateľky chorej osoby v domácnosti sa neuhrádzajú, a

v rozsahu, v akom je stanovený strop náhrad pre náklady opatrovateľa alebo opatrovateľky chorej osoby v domácnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________