Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2009. aasta otsus - Ramaekers-Jørgensen versus komisjon

(Kohtuasi F-74/08)1

(Ametnikud - Ühenduse maks - Arvutamine - Töötasu ja toitjakaotuspensioni summa kumuleerumine - Maksu sissenõudmise eeskirjad - Maksu kuupäev)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus võtta hageja ühenduse maksu arvutamisel aluseks kumuleeruvalt tema töötasu ja toitjakaotuspension ning otsus jätta rahuldamata tema taotlus, et toitjakaotuspensionilt makstavat maksu ei võetaks enne toitjakaotuspensioni väljamaksmist tema töötasult. Teiseks nõue tunnistada määruse nr 260/68 artiklid 3 ja 4 õigusvastaseks.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud välja D. Ramaekers-Jørgensenilt, kes kannab ühtlasi ise oma kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 272, 25.10.2008, lk 52.