Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 21 oktober 2009 Ramaekers-Jørgensen / Commissie

(Zaak F-74/08)1

(Ambtenaren - Gemeenschapsbelasting - Berekening - Berekening van het bedrag van de persoonlijke bezoldiging en van het overlevingspensioen - Modaliteiten voor inning van belasting - Datum van heffing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Zieleśkiewicz en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeksters gemeenschapsbelasting te berekenen door het bedrag van haar persoonlijke bezoldiging en het overlevingspensioen bij elkaar op te stellen alsmede van het besluit houdende afwijzing van het verzoek om de gemeenschapsbelasting die op haar overlevingspensioen drukt niet vervroegd, vóór de betaling daarvan, over het bedrag van haar bezoldiging te heffen. Anderzijds, vaststelling van onwettigheid van de artikelen 3 en 4 van verordening nr. 260/68

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Ramaekers-Jørgensen draagt haar eigen kosten alsmede de kosten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 272 van 25.10.2008, blz. 52.