Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 21. októbra 2009 - Ramaekers-Jørgensen/Komisia

(vec F-74/08)1

(Úradníci - Daň Spoločenstva - Výpočet - Kumulácia osobnej odmeny a pozostalostného dôchodku - Spôsoby vyberania dane - Okamih zrážky)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Menovacieho orgánu o výpočte dane Spoločenstva kumuláciou sumy osobnej odmeny a pozostalostného dôchodku, ako aj rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, aby daň Spoločenstva vyberaná z jej pozostalostného dôchodku nebola vyrubovaná vopred pred jeho vyplácaním zo sumy jej odmeny. Na druhej strane určenie, že články 3 a 4 nariadenia č. 260/68 sú protiprávne

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Pani Ramaekers-Jørgensen znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii Európskych spoločenstiev.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 272, 25.10.2008, s. 52.