Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 21. oktoobri 2009. aasta otsus - V versus komisjon

(Kohtuasi F-33/08)1

(Avalik teenistus - Lepingulised teenistujad - Töölevõtmine - Tööle võtmata jätmine füüsilise võimetuse tõttu täita ametiülesandeid - Menetluse nõuetekohasus - Arstliku läbivaatuse nõuetekohasus töölevõtmisel - Ettevalmistavad aktid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: V (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid C. Ronzi, A. Grauling ja É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada komisjoni 15. mai 2007. aasta otsus, millega hagejale teatati, et ta ei vasta ametiülesannete füüsiliseks täitmiseks nõutavatele tingimustele, ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista pool V kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Jätta pool V kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 158, 21.6.2008, lk 26.