Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 7. oktober 2009 - Y mod Kommissionen

(Sag F-29/08) 1

(Kontraktansatte - afskedigelse på grund af klar uegnethed - utilstrækkelig tjenstlig adfærd )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Y (Bruxelles, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J.-P. Keppenne og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af den afgørelse, som ansættelsesmyndigheden traf den 24. maj 2007 om at afskedige sagsøgeren som kontraktansat på grund af dennes angivelige utilstrækkelige tjenstlige adfærd, og erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Y betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.2008, s. 35.