Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 7 oktober 2009

Y / Commissie

(Zaak F-29/08)1

(Arbeidscontractanten - Ontslag wegens kennelijke ongeschiktheid - Gedrag in de dienst ontoereikend)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Y (Brussel, België) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J.-P. Keppenne en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag (TAVAOBG) van 24 mei 2007 om verzoeker als arbeidscontractant te ontslaan omdat zijn gedrag in de dienst ontoereikend zou zijn en vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Y zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 116 van 9.5.2008. blz. 35.