Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 september 2009 Behmer / Europees Parlement

(Zaak F- 16/08)1

(Ambtenaren - Procedure voor toekenning van meritepunten bij het Europees Parlement - Schending van motiveringsplicht - Motivering in de loop van het geding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Joachim Behmer (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Burgos en R. Ignătescu, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van het besluit om verzoeker voor de jaren 2004 en 2006 twee meritepunten toe te kennen

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep voor zover het gericht is tegen het besluit van het Europees Parlement van 4 juni 2007 om Behmer voor het jaar 2004 twee meritepunten toe te kennen.

Het besluit van het Europees Parlement van 26 juni 2007 om Behmer voor het jaar 2006 twee meritepunten toe te kennen, wordt nietig verklaard.

Het Europees Parlement zal zijn eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten die Behmer heeft gemaakt.

Behmer zal de helft van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 116 van 9.5.2008, blz. 32