Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 - Behmer/Európsky parlament

(vec F-16/08)1

(Úradníci - Konanie o prideľovaní bodov za zásluhy Európskym parlamentom - Porušenie povinnosti odôvodnenia - Odôvodnenie vydané v priebehu konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: C. Burgos a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o pridelení dvoch bodov za zásluhy žalobcovi za roky 2004 a 2006

Výrok rozsudku

Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe, pokiaľ je namierená proti rozhodnutiu Európskeho parlamentu zo 4. júna 2007 týkajúceho sa pridelenia dvoch bodov za zásluhy pánovi Behmer za rok 2004.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. júna 2007 týkajúce sa pridelenia dvoch bodov za zásluhy pánovi Behmer za rok 2006 sa zrušuje.

Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli pánovi Behmer.

Pán Behmer znáša polovicu vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008, s. 32.