Language of document :

Жалба, подадена на 19 октомври 2009 г. - Rossi Ferreras/Комисия

(Дело F-85/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Francisco Rossi Ferreras (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладът за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________