Language of document :

Žaloba podaná 16. októbra 2009 - Larue a Seigneur/Európska centrálna banka

(vec F-84/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Emmanuel Larue a Olivier Seigneur (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie výplatných pások z januára 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť výplatnú pásku z januára 2009,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutia o zamietnutí návrhov na preskúmanie a žiadostiach podaných žalobcami, s dátumom z 20. apríla 2009 a 6. augusta 2009,

v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania, vyzvať žalovanú na predloženie jej administratívneho spisu a v každom prípade aspoň dokumentov pochádzajúcich od DG-H (Generálne riaditeľstvo H) a predložených riaditeľstvu, týkajúcich sa GSA (General Salary Adjustment - Všeobecná úprava platov) za rok 2009, návrh riaditeľstva ku GSA za rok 2009, dokumentov pochádzajúcich od DG-H predložených Rade guvernérov, týkajúcich sa GSA za rok 2009, rozhodnutie Rady guvernérov o GSA za rok 2009,

zaviazať žalovanú na vyplatenie náhrad škôd a úrokov na odčinenie ujmy žalobcov, ktorá spočíva v priznaní 5 000 eur každému žalobcovi z dôvodu straty kúpnej sily od 1. januára 2009 v nedoplatkoch príslušnej odmeny vo zvýšení platu žalobcov o 1,5 % od 1. januára 2009 a s uplatnením úroku zo sumy nedoplatkov platu žalobcov od ich príslušného dátumu splatnosti až do zaplatenia. Tieto úrokové sadzby musia byť vypočítané na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania počas príslušného obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________