Language of document :

Talan väckt den 16 oktober 2009 - Larue och Seigneur mot Europeiska centralbanken

(Mål F-84/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Emmanuel Larue och Olivier Seigneur (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av lönebeskeden avseende januari 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara lönebeskedet avseende januari 2009,

i den mån det krävs ogiltigförklara besluten, daterade den 20 april 2009 respektive den 6 augusti 2009, varigenom sökandenas begäran om omprövning och klagomål avslogs,

som åtgärd för processledning anmoda svaranden att inge sina administrativa handlingar, åtminstone de handlingar avseende anpassningen av lönerna (GSA, General Salary Adjustment) för år 2009 som härrör från Generaldirektorat H och som hänskjutits till direktionen, direktionens förslag avseende GSA för år 2009, de handlingar som härrör från Generaldirektorat H som hänskjutits till ECB-rådet avseende GSA för år 2009, ECB-rådets beslut avseende GSA för år 2009,

förplikta svaranden att utge ersättning med 5 000 euro per sökande för den skada som de åsamkats och som består av minskad köpkraft från den 1 januari 2009, utestående lön motsvarande en ökning av sökandenas lön med 1,5 procent från den 1 januari 2009 samt ränta på sökandenas utestående lön från den dag då lönen förföll till betalning till dess att betalning sker. Denna ränta ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gällde under den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________