Language of document :

Sag anlagt den 28. september 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-81/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens delvise afslag på sagsøgerens anmodning om ophævelse af Kommissionens afgørelse om beregning af de morarenter, der skal betales af den invaliditetsydelse, som han er blevet tilkendt, fra juni 2005 til april 2008.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte delvist afslag på anmodningen af 8. september 2008, dvs. annullation af afgørelsen, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen beregnede og udbetalte til sagsøgeren de morarenter, som han havde krav på af hvert af de månedlige beløb, der blev udbetalt i invaliditetsydelse for perioden fra juni 2005 til april 2008, og som han fik udbetalt som et engangsbeløb den 29. maj 2009 med valørdato den 28. maj 2008, i stedet for i slutningen af hver måned i ovennævnte periode, med et mindre beløb end det, der ville være blevet beregnet og tildelt, såfremt de kriterier, der var angivet i anmodningen af 8. september 2008 var blevet anvendt. Dvs. hvis a) den 29. maj 2008 var blevet anset som dies ad quem, b) den første dag i måneden efter den måned, hvori hvert af de månedlige beløb skulle have været udbetalt til sagsøgeren, var blevet lagt til grund som dies a quo, c) der var blevet anvendt en procentsats på 10% om året med tillæg af renters rente.

Annullation af notatet af 16. december 2008 for så vidt angår de punkter, der er til ugunst for sagsøgeren, dvs. de punkter, hvor Kommissionen delvist afslog anmodningen af 8. september 2008 og beregnede og tildelte renterne på et mindre beløb end det, der ville være blevet beregnet og tildelt, såfremt de kriterier, som var angivet i anmodningen af 8. september 2008, var blevet anvendt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren differencen mellem det rentebeløb, der fremkommer ved en beregning efter kriterierne i anmodningen af 8. september 2008, og det rentebeløb, der rent faktisk blev tildelt, eventuelt og om fornødent ved, at man undlader at anvende de dele af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, som vedrører kriterierne for fastsættelsen af den rentesats, der skal anvendes på beløb, som Kommissionen skylder de af vedtægten omfattede personer, samt for beregningen af renters rente, på denne sag, der er anlagt i medfør af artikel 241 EF (tidligere artikel 184).

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren rente på 10% om året med tillæg af renters rente med virkning fra den 29. maj 2008, og indtil effektiv betaling sker, af rentedifferencen samt én euro, eventuelt og om fornødent ved, at man undlader at anvende de dele af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, der vedrører kriterierne for fastsættelsen af den rentesats, der skal anvendes på beløb, som Kommissionen skylder de af vedtægten omfattede personer, samt for beregningen af renters rente, på denne sag, der er anlagt i medfør af artikel 241 EF (tidligere artikel 184).

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Om fornødent annulleres afgørelsen, uanset dens tilblivelsesform, hvorved sagsøgerens klage af 18. februar 2009 blev afslået, samt notatet af 29. maj 2009.

____________