Language of document :

28. septembril 2009 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-81/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti osaliselt rahuldamata hageja taotlus, et tühistataks komisjoni otsus hagejale 2005. aasta juuni ja 2008. aasta aprilli vahel makstud invaliidsustoetuselt tasumise kuulunud viiviste arvutamise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis otsus, millega kostja jättis osaliselt rahuldamata hageja 8. septembri 2008. aasta taotluse, millega paluti tühistada komisjoni mis tahes vormis otsus hagejale nende viiviste arvutamise ja tasumise kohta, mis kuulusid tasumisele ajavahemikus 2005. aasta juunist kuni 2008. aasta aprillini talle maksmisele kuulunud invaliidsustoetuse igakuiste maksete pealt, mis maksti talle välja ühekordse summana 29. mail 2008 (maksekorralduse kuupäev 28. mai 2008), selle asemel, et maksta neid asjassepuutuva ajavahemiku jooksul iga kuu lõppedes; samuti maksti neid väiksemas summas kui see, milleni oleks tulnud arvutustes jõuda ja mis oleks tulnud tasuda, kui oleks kohaldatud 8. septembri 2008. aasta taotluses osutatud kriteeriume ehk teisisõnu kui: a) kui 29. maid 2008 oleks käsitatud kui dies ad quem'it; b) dies a quo'na oleks arvestatud sellele kuule järgneva kuu esimest päeva, mil iga hagejale maksmisele kuuluv igakuine makse oleks tulnud tasuda; c) iga-aastaselt kapitaliseeritav aastane intress oleks olnud määraga 10%;

tühistada 16. detsembri 2008. aasta teatise need osad, mis ei ole hagejale soodsad, st osad, millega komisjon jättis osaliselt rahuldamata 8. septembri 2008. aasta taotluse ja täpsemalt osad, mille kohaselt komisjon arvutas välja ja tasus vähem viiviseid, kui oleks tulnud tasuda, kui oleks kohaldatud 8. septembri 2008. aasta taotluses ära toodud kriteeriume;

kohustada kostjat maksma hagejale 8. septembri 2008. aasta taotluses osutatud kriteeriume kohaldades arvutatud viivisesumma ja tegelikult makstud viivisesumma vahe, jättes vajadusel käesolevas asjas EÜ artikli 241 (endine artikkel 184) alusel kohaldamata Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse osad, mis puudutavad selle intressimäära kindlaksmääramist, mida makstakse ühenduse võla pealt isikule, kes kuulub personalieeskirjade kohaldamisalasse, ja intresside kapitaliseerimist;

kohustada kostjat tasuma hagejale ajavahemiku eest 29. maist 2008 kuni viivisesumma vahe tegeliku tasumiseni selle vahe pealt 10% aastamääraga iga-aastaselt kapitaliseeritavat intressi suuremas summas kui üks euro, jättes vajadusel käesolevas asjas EÜ artikli 241 (endine artikkel 184) alusel kohaldamata Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse osad, mis puudutavad selle intressimäära kindlaksmääramist, mida makstakse ühenduse võla pealt isikule, kes kuulub personalieeskirjade kohaldamisalasse, ja intresside kapitaliseerimist;

mõista käesoleva menetlusega seotud kohtukulud, honorarid ja muud tasud välja komisjonilt;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata 18. veebruari 2009. aasta kaebus ja lükati tagasi 29. mai 2009. aasta teatis.

____________