Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-81/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o čiastočnom zamietnutí žiadosti žalobcu o zrušenie rozhodnutia Komisie o výpočte úrokov z omeškania týkajúcich sa invalidného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený od júna 2005 do apríla 2008

Návrhy žalobcu

zrušenie rozhodnutia (ďalej len "napadnuté rozhodnutie"), bez ohľadu na jeho formu, ktorým žalovaná čiastočne zamietla žiadosť z 8. septembra 2008 (ďalej len "žiadosť z 8. septembra 2008") pripojenú k tomuto návrhu na začatie konania (ďalej len "žaloba"), teda zrušenie rozhodnutia, bez ohľadu na jeho formu, ktorým Komisia vypočítala a vyplatila žalobcovi úroky z omeškania, na ktoré mal nárok za každú časť mesačných súm invalidného dôchodku, ktorý mu bol vyplatený, a ktoré sa týkajú obdobia od júna 2005 do apríla 2008 (ďalej len "dotknuté obdobie"); tieto úroky mu boli vyplatené naraz 29. mája 2008 s dňom pripísania 28. mája 2008 namiesto toho, aby mu boli vyplatené na konci každého mesiaca dotknutého obdobia, a to v sume nižšej, ako by bola suma vypočítaná a vyplatená v prípade, ak by sa uplatnili kritériá obsiahnuté v žiadosti 8. septembra 2008, teda ak by: a) 29. máj 2008 bol považovaný za dies ad quem; b) prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom každá z častí dotknutých mesačných súm mala byť vyplatená žalobcovi bol uznaný ako dies a quo; c) uplatnená úroková sadzba bola 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou úrokov,

zrušenie oznámenia zo 16. decembra 2008, v ktorom je nevýhodné pre žalobcu, teda v časti, v ktorej Komisia čiastočne zamietla žiadosť z 8. septembra 2008, v časti, v ktorej vypočítala a vyplatila úroky v sume nižšej, ako by bola suma vypočítaná a vyplatená v prípade, ak by sa uplatnili kritériá obsiahnuté v žiadosti 8. septembra 2008,

zaviazanie žalovanej, aby žalobcovi zaplatila rozdiel medzi sumou úrokov vypočítaných na základe kritérií obsiahnutých v žiadosti z 8. septembra 2008 a sumou skutočne vyplatených úrokov, pričom prípadne neuplatní na tento spor na základe článku 241 (pôvodne článok 184) ES tie ustanovenia rozpočtového nariadenia uplatňujúceho sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v oblasti kritérií stanovovania výšky úrokovej miery, ktoré sa uplatňujú na stanovenie dlhu Komisie voči subjektu, na ktorý sa uplatňuje služobný poriadok, ako aj v oblasti kapitalizácie úrokov,

zaviazanie žalovanej, aby žalobcovi zaplatila úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou úrokov od 29. mája 2008 až do ich skutočného vyplatenia z rozdielu medzi úrokmi, a tiež mu zaplatila jedno euro, pričom prípadne neuplatní na tento spor na základe článku 241 (pôvodne článok 184) ES tie ustanovenia rozpočtového nariadenia uplatňujúceho sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v oblasti kritérií stanovovania výšky úrokovej miery, ktoré sa uplatňujú na stanovenie dlhu Komisie voči subjektu, na ktorý sa uplatňuje služobný poriadok, ako aj v oblasti kapitalizácie úrokov,

zaviazanie Komisie na náhradu všetkých trov konania súvisiacich s touto žalobou,

ak sa to bude javiť nevyhnutné, zrušenie rozhodnutia, bez ohľadu na jeho formu, o zamietnutí sťažnosti z 18. februára 2009 a oznámenia z 29. mája 2009.

____________