Language of document :

Talan väckt den 28 september 2009 - Luigi Marcuccio mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-81/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten Giuseppe Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om delvist avslag på sökandens begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om beräkning av dröjsmålsränta på den invaliditetsersättning som betalats ut till honom mellan juni 2005 och april 2008.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (nedan kallat det angripna beslutet), oavsett form, om delvist avslag på begäran av den 8 september 2008 (nedan kallad begäran av den 8 september 2008), vilken bifogats denna ansökan (nedan kallad ansökan) som bilaga A.1, det vill säga ogiltigförklaring av kommissionens beslut, oavsett form, om beräkning och utbetalning till sökanden av den dröjsmålsränta han hade rätt till för varje månatligt belopp som betalats ut till honom i invaliditetsersättning, rörande perioden juni 2005 till april 2008 (nedan kallad den berörda perioden). Denna ränta betalades ut till honom vid ett enda tillfälle, den 29 maj 2008 (transaktionsdag den 28 maj 2008), i stället för att betalas ut vid slutet av varje månad under den berörda perioden, och med ett lägre belopp än om kriterierna i begäran av den 8 september 2008 hade tillämpats, det vill säga om a) den 29 maj 2008 hade räknats som fristens sista dag, b) den första dagen i månaden efter den månad då respektive del av de månatliga beloppen skulle ha betalats ut till sökanden hade räknats som den första dagen i tidsfristen, och c) tillämplig räntesats hade varit tio procent per år med årlig kapitalisering,

ogiltigförklara meddelandet av den 16 december 2008, med nummer PMO4/JALS/JM D(2008) 20982, som bifogats förevarande ansökan som bilaga A2, i den mån detta är ofördelaktigt för sökanden, det vill säga i de delar där kommissionen delvis avslog begäran av den 8 september 2008, och i den mån kommissionen beräknade oh betalade ut ränta med ett lägre belopp än vad som hade gällt om kriterierna i begäran av den 8 september 2008 hade tillämpats,

förplikta svaranden att till sökanden betala mellanskillnaden mellan det räntebelopp som beräknats med tillämpning av kriterierna i begäran av den 8 september 2008 och det räntebelopp som faktiskt betalats ut, och därvid i förekommande fall med stöd av artikel 241 EG (tidigare artikel 184 i EG-fördraget) avstå från att tillämpa de delar av den finansiella förordning som gäller för Europeiska gemenskapens allmänna budget, beträffande kriterierna för att fastställa räntesatsen för en skuld som kommissionen har till en person som omfattas av tjänsteföreskrifterna liksom beträffande kapitalisering av ränta,

förplikta svaranden att till sökanden betala ränta med tio procent per år med årlig kapitalisering, från den 29 maj 2008 till betalning sker, på mellanskillnaden mellan räntebeloppen, plus 1 euro, och därvid i förekommande fall med stöd av artikel 241 EG (tidigare artikel 184 i EG-fördraget) avstå från att tillämpa de delar av den finansiella förordning som gäller för Europeiska gemenskapens allmänna budget, beträffande kriterierna för att fastställa räntesatsen för en skuld som kommissionen har till en person som omfattas av tjänsteföreskrifterna liksom beträffande kapitalisering av ränta,

förplikta kommissionen att ersätta alla rättegångskostnader i detta mål, och

om nödvändigt, ogiltigförklara beslutet, oavsett form, om avslag på klagomålet av den 18 februari 2009 samt meddelandet av den 29 maj 2009

____________