Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2009 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-78/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce o náhradu nákladů řízení vynaložených ve věci T-18/04, která byla žalované uložena rozsudkem Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2008. Krom toho uložení žalované náhradu majetkové a nemajetkové újmy způsobenou žalobci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým žalovaná zamítla žádost ze dne 22. září 2008;

zrušit v rozsahu, v němž je to nezbytné, rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým byla zamítnuta stížnost ze dne 8. dubna 2009;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku 15 882,31 eur zvýšenou o úroky z prodlení v sazbě 10 % ročně a s roční kapitalizací ode dne žádosti 22. září 2006 až do tohoto dne z titulu náhrady hmotné újmy způsobené žalobci napadeným rozhodnutím, ke které došlo v průběhu výše uvedeného období;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila ex aequo et bono částku 6 500 eur případně vyšší nebo nižší částku, kterou bude Soud považovat za oprávněnou a spravedlivou, z titulu náhrady morální a existenční újmy způsobené žalobci napadeným rozhodnutím, ke které došlo v období od jeho přijetí až do tohoto dne;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila za každý den, který uplynul ode dne podání žaloby až do dne úplného a bezvýhradného vyhovění žádosti ze dne 22. září 2008 a bezvýhradného přijetí rozhodnutí nebo souvisejících věcných aktů, částku 5 eur nebo vyšší či nižší částku, kterou bude Soud považovat za oprávněnou a spravedlivou, splatnou první den každého měsíce na základě práv nabytých z předcházejícího měsíce, z titulu náhrady újmy utrpěné žalobcem z důvodu napadeného rozhodnutí, a ke které došlo v průběhu výše uvedeného období;

uložit žalované náhradu nákladů řízení v plném rozsahu.

____________