Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-78/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning om betaling af de sagsomkostninger, som han har afholdt i sag T-18/04, og som Kommissionen blev pålagt at betale ved dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juni 2008. Domfældelse af sagsøgte til at erstatte sagsøgerens økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, uanset dens grundlag, hvorved Kommissionen afslog sagsøgerens anmodning af 22. september 2008.

Om fornødent annulleres den afgørelse, uanset dens grundlag, hvorved sagsøgens klage af 8. april 2009 blev afslået.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 15 882,31 EUR med tillæg af morarente 10% årligt med renters rente fra datoen for anmodningen, dvs. fra den 22. september 2008, og til dags dato i erstatning for det økonomiske tab, som sagsøgeren har lidt som følge af den anfægtede afgørelse i ovennævnte tidsrum.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren pro bono et ex aequo et beløb på 6 500 EUR til sagsøgeren eller et større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende, i erstatning for den tort, som sagsøgeren har lidt som følge af den anfægtede afgørelse, i perioden fra afgørelsen blev truffet og indtil dags dato.

Kommissionen tilpligtes at betale til sagsøgeren for hver dag, der hengår fra i morgen, og indtil sagsøgte til fulde og uden forbehold opfylder anmodningen af 22. september 2008, 5 EUR, eller et større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende, den 1. dag i hver måned i relation til de rettigheder, der optjenes i den foregående måned, i erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den anfægtede afgørelse i ovennævnte tidsrum.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________