Language of document :

17. septembril 2009 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-78/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: avvocato G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue, et talle makstaks tagasi kohtuasjas T-18/04 kantud kohtukulud, mis mõisteti temalt välja Avaliku Teenistuse Kohtu 10. juuni 2008. aasta otsusega. Lisaks mõista kostjalt välja hagejale põhjustatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis otsus, millega kostja jättis rahuldamata hageja 22. septembri 2008. aasta nõude;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata 8. aprilli 2009. aasta kaebus;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 15 882, 31 eurot, millele on lisatud iga-aastaselt kapitaliseeritav ja nõude esitamise kuupäevast (22. september 2008) kuni tänaseni arvestatav 10%-line aastaintress; mõista nimetatud summa välja hüvitisena hagejale vaidlusaluse otsusega ülalmainitud ajavahemikul põhjustatud kahju eest;

mõista kostjalt hageja kasuks pro bono et ex aequo välja hagejale vaidlusaluse otsusega selle otsuse vastuvõtmisest kuni tänaseni põhjustatud mittevaraline kahju summas 6500 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab kohaseks ja õiglaseks;

mõista kostjalt hageja kasuks iga päeva eest, mis jääb homse ning 2008. aasta 22. septembri nõude täieliku ja tingimusteta rahuldamise ja eranditult kõigi asjakohaste otsuste või meetmete rakendamise päeva vahele, välja 5 eurot või muu summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab kohaseks ja õiglaseks, ja mis kuulub vastavalt eelneva kuu jooksul tekkinud õigustele tasumisele iga kuu esimesel päeval; mõista nimetatud summa välja hüvitisena hagejale vaidlusaluse otsusega ülalmainitud ajavahemikul põhjustatud kahju eest;

mõista käesoleva menetlusega seotud kohtukulud, honorarid ja muud tasud välja kostjalt.

____________