Language of document :

Kanne 17.9.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-78/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätöksen kumoaminen; tällä päätöksellä komissio hylkäsi kantajan vaatimuksen asiassa T-18/04 aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, joiden korvaamiseen vastaaja oli velvoitettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10.6.2008 antamalla tuomiolla. Lisäksi vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutuneet aineelliset ja aineettomat vahingot.

Vaatimukset

On kumottava muodosta riippumatta päätös, jolla vastaaja on hylännyt 22.9.2008 esitetyn vaatimuksen

on kumottava tarpeellisin osin muodosta riippumatta päätös, jolla 8.4.2009 tehty valitus on hylätty

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 15 882, 31 euroa 10 prosentin vuotuisine viivästyskorkoineen vuotuisesti pääomitettuna 22.9.2008 esitetystä vaatimuksesta lukien tähän päivään asti korvauksena siitä aineellisesta vahingosta, joka on syntynyt kantajalle riidanalaisesta päätöksestä edellä mainittuna aikana

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle 6 500 euron määrä tai muu kohtuulliseksi katsottu tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi ja kohtuulliseksi korvaukseksi niistä aineellisista ja elämänlaatuun vaikuttaneista vahingoista, jotka kantajalle ovat aiheutuneet riidanalaisesta päätöksestä ja joista hän on kärsinyt päätöksen tekemisestä lähtien tähän päivään asti

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena riidanalaisesta päätöksestä johtuvasta ja edellä mainittuna aikana aiheutuneesta vahingosta kultakin päivältä huomisen ja sen päivän välisenä aikana, jona 22.9.2008 esitetty vaatimus hyväksytään kokonaisuudessaan ja poikkeuksetta ja vastaavat päätökset tai tosiasialliset toimenpiteet pannaan poikkeuksetta täytäntöön, 5 euroa tai sellainen tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi ja kohtuulliseksi, jolloin kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä on korvattava edeltäneen kuukauden aikana syntyneet vaatimukset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________