Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 17. septembrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-78/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt tam lietā T-18/04 radušos tiesāšanās izdevumus, kuru atlīdzināšana atbildētājai tika piespriesta Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. jūnija spriedumā, atcelšana; turklāt piespriešana atbildētājai atlīdzināt prasītājam radušos mantisko un morālo kaitējumu

Prasītājs prasījumi:

atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar kuru atbildētāja noraidīja 2008. gada 22. septembra lūgumu;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar kuru ir noraidīta 2009. gada 8. aprīļa sūdzība;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam EUR 15 882,31, pieskaitot nokavējuma procentus ar likmi 10 % gadā un ar ikgadēju kapitalizāciju, sākot no lūguma iesniegšanas dienas, t.i., 2008. gada 22. septembra, līdz šai dienai, lai atlīdzinātu prasītājam sakarā ar apstrīdēto lēmumu nodarīto mantisko kaitējumu, kas radies iepriekš minētajā laikposmā;

piespriest atbildētājai pro bono et ex aequo samaksāt prasītājam EUR 6 500 vai jebkādu lielāku vai mazāku summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstošu un taisnīgu, lai atlīdzinātu prasītājam sakarā ar apstrīdēto lēmumu nodarīto morālo un eksistenciālo kaitējumu, kas radies laikposmā no minētā lēmuma pieņemšanas datuma līdz šai dienai;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam par katru dienu, kas pagājusi no prasības celšanas līdz dienai, kad tiks pilnībā un bez jebkāda izņēmuma apmierināts 2008. gada 22. septembra lūgums un bez izņēmumiem pieņemti ar to saistītie lēmumi vai veiktas faktiskas darbības, EUR 5 vai jebkādu lielāku vai mazāku summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstošu un taisnīgu un kas jāmaksā katra mēneša pirmajā dienā, pamatojoties uz prasījumiem, kas radušies iepriekšējā mēnesī, lai atlīdzinātu prasītājam sakarā ar apstrīdēto lēmumu nodarīto kaitējumu, kas radies iepriekš minētajā laikposmā;

piespriest atbildētajai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________