Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu wniosku skarżącego dotyczącego zwrotu kosztów postępowania poniesionych w sprawie T-18/04, którymi obciążono stronę pozwaną w wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. Ponadto zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za poniesioną przez skarżącego szkodę i zadośćuczynienia za doznaną przez niego krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, obejmującej odrzucenie przez stroną pozwaną wniosku z dnia 22 września 2008 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 8 kwietnia 2009 r.;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 15 882,31 EUR, powiększonej o odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości 10% rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia złożenia skargi z dnia 22 września 2008 r. do niniejszego dnia, z tytułu naprawienia szkody materialnej poniesionej przez skarżącego z powodu zaskarżonej decyzji, która to szkoda miała miejsce w wymienionym okresie;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego, zgodnie z zasadą słuszności, kwoty 6500 EUR lub jakiejkolwiek wyższej bądź niższej kwoty, którą Sąd uzna za sprawiedliwą i słuszną, z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącego z powodu zaskarżonej decyzji, która to krzywda została wyrządzona w okresie od daty wydania tej decyzji do niniejszego dnia;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego za każdy dzień od dnia jutrzejszego do dnia, w którym zostanie uwzględniony w całości i bez żadnego wyjątku wniosek z dnia 22 września 2008 r. i w którym bez wyjątku zostaną wydane decyzje lub akty materialne tego dotyczące, kwoty 5 EUR lub jakiejkolwiek wyższej bądź niższej kwoty, którą Sąd uzna za sprawiedliwą i słuszną, z obowiązkiem wypłaty pierwszego dnia każdego miesiąca w odniesieniu do uprawnień narosłych w poprzednim miesiącu, z tytułu naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego z powodu zaskarżonej decyzji, która to szkoda miała miejsce w wymienionym okresie;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________