Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-78/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti žalobcu o náhradu trov konania vynaložených vo veci T-18/04, na ktorú bola žalobkyňa zaviazaná rozsudkom Súdu prvého stupňa z 10. júna 2008. Okrem toho, zaviazanie žalovanej na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým žalovaná zamietla žiadosť z 22. septembra 2008,

zrušiť, pokiaľ je to potrebné, rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým sa zamieta sťažnosť z 8. apríla 2009,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu 15 882, 31 eura zvýšenú o úroky z omeškania vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou úrokov odo dňa žiadosti, 22. septembra 2008, až do dnešného dňa, z titulu náhrady vecnej škody utrpenej žalobcom v dôsledku napadnutého rozhodnutia, ku ktorej došlo v priebehu vyššie citovaného obdobia,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila ex aequo et bono sumu 6 500 eur alebo akúkoľvek vyššiu či nižšiu sumu, ktorú bude Súd prvého stupňa považovať spravodlivú z titulu náhrady majetkovej a nemajetkovej škody utrpenej žalobcom v dôsledku napadnutého rozhodnutia, ku ktorej došlo v období od jeho prijatia až do tohto dňa,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila za každý deň, ktorý uplynul odo dňa podania žaloby až do dňa úplného a bezvýhradného vyhovenia žiadosti z 22. septembra 2008 a bezvýhradného prijatia rozhodnutí alebo súvisiacich vecných aktov, sumu 5 eur alebo akúkoľvek vyššiu či nižšiu sumu, ktorú bude Súd prvého stupňa považovať spravodlivú a primeranú, a to v prvý deň každého mesiaca na základe nároku nadobudnutého predchádzajúci mesiac, z titulu náhrady škody utrpenej žalobcom v dôsledku napadnutého rozhodnutia, ku ktorej došlo v priebehu vyššie citovaného obdobia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________