Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Paris (Франция) на 10 ноември 2009 г. - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Дело C-439/09)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Ищец: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Ответници: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Преюдициални въпроси

Общата и абсолютна забрана за продажба чрез Интернет на крайните потребители на продукти - предмет на договора за дистрибуция, наложена на оторизираните дистрибутори в рамките на мрежа на селективна дистрибуция, съставлява ли в действителност съществено ограничение на конкуренцията с оглед на целта по смисъла на член 81, параграф 1 ЕО, което не се обхваща от предвиденото в Регламент № 2790/19991 групово освобождаване, но което евентуално може да се ползва от индивидуално освобождаване, в приложение на член 81, параграф 3 от Договора за ЕО?

____________

1 - Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 336, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 66).