Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris (Francúzsko) 10. novembra 2009 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Predseda Autorité de la Concurrence (Orgán pre hospodársku súťaž), Ministerka hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

(vec C-439/09)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Odporcovia: Predseda Autorité de la Concurrence, Ministerka hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

Prejudiciálna otázka

Predstavuje všeobecný a absolútny zákaz predávať cez internet zmluvné výrobky konečným užívateľom, ktorý je uložený autorizovaným distribútorom v rámci selektívnej distribučnej siete, skutočne závažné obmedzenie hospodárskej súťaže na základe cieľa v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy ES, na ktoré sa nevzťahuje bloková výnimka stanovená v nariadení č. 2790/19991, avšak na ktoré sa prípadne vzťahuje individuálna výnimka podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy ES?

____________

1 - Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999, o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 336, s. 21; Mim. vyd. 08/001, s. 364).