Language of document : ECLI:EU:F:2007:9

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. sausio 16 d.

Byla F‑92/05

Emmanuel Genette

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijų institucijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą – Prašymo perkelti atsiėmimas siekiant pasinaudoti naujomis palankesnėmis nuostatomis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo E. Genette prašo panaikinti 2005 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą, kuriuo, pirma, atmetamas ieškovo prašymas leisti atsiimti jo 2001 m. pateiktą prašymą perkelti pagal Belgijos pensijų sistemą įgytas teises į pensiją ir, antra, ieškovui nesuteikiama teisė pateikti naują prašymą perkelti šias teises.

Sprendimas: Panaikinti 2005 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimą. Komisija padengia savo ir E. Genette bylinėjimosi išlaidas. Į bylą įstojusi Belgijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis ir XIII priedo 26 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

4.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai, XIII priedo 26 straipsnio 3 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

5.      Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

1.      Reikalavimai panaikinti sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas atsiimti prašymą perkelti į Bendrijų sistemą teises į pensiją, įgytas nacionalinėje pensijų sistemoje, turi būti aiškinami taip, kad jais siekiama panaikinti atsisakymą atšaukti sprendimą, kuriame nustatytas metų skaičius, į kurį atsižvelgiama Bendrijų pensijų sistemoje dėl šių teisių. Iš tiesų teisių į pensiją perkėlimas yra procedūra, kurią sudaro suinteresuotojo asmens prašymu ir pagal ribotą kompetenciją du paeiliui vienašališkai priimami sprendimai: pirma, nacionalinę pensijų sistemą administruojančios institucijos, nustatančios pagal šią sistemą įgytas teises, sprendimas ir, antra, Bendrijos institucijos, kuri atsižvelgdama į šias teises, turi nustatyti tarnybos metus, į kuriuos ji atsižvelgia Bendrijų pensijų sistemoje kaip į ankstesnį tarnybos laikotarpį, sprendimas. Todėl sąlygos, kuriomis nacionalinėje sistemoje įgytų teisių į pensiją perkėlimas gali būti anuliuotas, yra tokios, kuriomis gali būti atšaukiami minėti sprendimai, sudarantys perkėlimo procedūrą.

(žr. 42, 45–47 ir 50 punktus)

2.      Administracijos pranešimas pareigūnui, pateikusiam prašymą perkelti teises į pensiją, įgytas prieš pradedant tarnybą Bendrijų institucijose, kuriame nurodoma į darbo stažą, į kurį atsižvelgiama Bendrijos sistemoje, negali būti nagrinėjamas kaip suinteresuotajam asmeniui skirtas pasiūlymas susitarti arba sudaryti sutartį. Jis yra vienašalio sprendimo projektas, kurį administracija parengia pareigūno prašymu pagal ribotą kompetenciją, materialine prasme tampantis institucijos sprendimu ir įsigaliojantis tik suinteresuotajam asmeniui patvirtinus savo prašymą. Netipiški šio akto rengimo ir įsigaliojimo būdai, priklausantys nuo suinteresuotojo asmens pritarimo, neturi įtakos jo vienašališkumui. Vienašalio sprendimo atveju jo galutinis pobūdis neatsiranda dėl aiškaus suinteresuotojo asmens pritarimo, todėl šiuo pritarimu negalima veiksmingai remtis prieš minėtą asmenį. Vienašaliai institucijų sprendimai dėl pareigūnų tampa galutiniai ir dėl to neskundžiamais teismine tvarka pasibaigus Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytų skundo ir ieškinio pateikimo terminams.

(žr. 55, 56, 104 ir 109 punktus)

3.      Naujos nuostatos priėmimas yra naujas esminis faktas ir pareigūnams, kuriems ji netaikoma, jeigu ši nuostata sukelia nepagrįstą nevienodą šių pareigūnų ir tų, kuriems ji skirta, vertinimą. Toks naujas faktas atsirado pareigūnui, kurio Belgijoje pagal 1991 m. gegužės 21 d. Belgijos įstatymą, nustatantį tam tikrą ryšį tarp Belgijos pensijų sistemų ir tarptautinės viešosios teisės reglamentuojamų institucijų pensijų sistemų, įgytos teisės į pensiją buvo perkeltos, paeiliui įsigaliojus 2003 m. vasario 10 d. Belgijos įstatymui, reglamentuojančiam teisių į pensiją perkėlimą iš Belgijos pensijų sistemos į tarptautinės viešosios teisės reglamentuojamų institucijų pensijų sistemas, ir Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 daliai, nustatytai Reglamentu Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Iš tikrųjų, viena vertus, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 dalimi pareigūnams, kurie dar neprašė perkelti jų teises į pensiją, įgytas prieš pradedant tarnybą Bendrijų institucijose, arba kurių šios teisės dar nebuvo perkeltos, suteikiama teisė prašyti jas perkelti į Bendrijų pensijų sistemą Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytomis sąlygomis. Šiomis nuostatomis pareigūnams, anksčiau įgijusiems teisių į pensiją Belgijoje ir paskyrus juos į nuolatinę tarnybą, neprašiusiems perkelti šias teises į Bendrijų pensijų sistemą 1991 m. Belgijos įstatyme numatytomis sąlygomis ar šių teisių neperkėlus, visų pirma suteikiama teisė persikelti šias teises į pensiją palankesnėmis 2003 m. Belgijos įstatyme nustatytomis sąlygomis. Pareigūnas, kurio Belgijoje įgytos teisės į pensiją perkeltos taikant 1991 m. Belgijos įstatymą, bet jis nepasinaudojo šių teisių į pensiją perkėlimu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ir juose numatytomis sąlygomis, Pareigūnų tarnybos nuostatų atžvilgiu yra situacijoje, panašioje į pareigūnų, nurodytų Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 dalyje.

Antra vertus, abejojama dėl nevienodo šio pareigūno ir Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 dalyje nurodytų pareigūnų kategorijų vertinimo teisėtumo teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų atžvilgiu. Iš tiesų nagrinėjamo nevienodo vertinimo nebuvo galima numatyti iš anksto, kai paskyrimo į nuolatinę tarnybą momentu susiję pareigūnai pasirinko pateikti prašymą perkelti ar jo nepateikti. Teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio saugumo principais draudžiama neleisti pareigūnui pasinaudoti palankesne nuostata remiantis pasirinkimu, kurio pasekmių nebuvo galima numatyti, kai jis rinkosi.

(žr. 69, 70, 72, 73, 79, 83 ir 84 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1982 m. spalio 6 d. Sprendimo Williams prieš Audito Rūmus, 9/81, Rink. p. 3301, 14 punktas; 1996 m. vasario 15 d. Sprendimo Duff ir kt., C‑63/93, Rink. p. I‑569, 20 punktas; 2000 m. gegužės 18 d. Sprendimo Rombi ir Arkopharma, C‑107/97, Rink. p. I‑3367, 66 punktas; 2001 m. sausio 11 d. Sprendimo Gevaert prieš Komisiją, C‑389/98 P, Rink. p. I‑65, 49 punktas.

1999 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Partex prieš Komisiją, T‑182/96, Rink. p. II‑2673, 191 punktas.

4.      Kadangi naujas esminis faktas, pateisinantis 2002 m. Paskyrimų tarnybos priimtų sprendimų dėl pareigūno pagal Belgijos įstatymus pareigūno įgytų teisių į pensiją perkėlimo į Bendrijos sistemą peržiūrėjimą, atsirado dėl paeiliui įsigaliojusių 2003 m. vasario 10 d. Belgijos įstatymo ir Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 dalies, pagrįstas terminas, per kurį suinteresuotasis asmuo gali remtis šiuo nauju faktu, prasidėjo tik įsigaliojus šiems Pareigūnų tarnybos nuostatams, t. y. 2004 m. gegužės 1 dieną.

Suinteresuotojo asmens rūpestingumą reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad dėl perkeliamų teisių į pensiją apskaičiavimo taisyklių sudėtingumo pareigūnui sunku nustatyti, ar dėl naujos Belgijos teisės nuostatos jo teisinė situacija bus palankesnė, ar ne. Be to, reikia pastebėti, kad ieškovas prašymą dėl nurodytų sprendimų peržiūrėjimo pateikė per šešių mėnesių terminą, kurį Bendrijos teisės aktų leidėjas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 3 dalį nustatė norintiems pateikti tokį prašymą pareigūnams, kurių teisės į pensiją nebuvo perkeltos.

(žr. 88, 90 ir 91 punktus)

5.      Nei Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies – tiek ankstesnės redakcijos, galiojusios iki įsigaliojant Reglamentui Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, tiek šiuo reglamentu nustatytos redakcijos – nei bet kurios kitos Pareigūnų tarnybos nuostatos negalima aiškinti kaip nesuteikiančios galimybės atšaukti sprendimą perkelti teises į pensiją, įgytas prieš pradedant tarnybą Bendrijų institucijose, priimtą iki įsigaliojant Reglamentui Nr. 723/2004.

Pirma, iš tiesų, net jeigu iki įsigaliojant Reglamentui Nr. 723/2004 galiojusios ankstesnės redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies nuostatos laiko atžvilgiu apribojo pareigūno galimybę prašyti perkelti jo teises į pensiją jo paskyrimo į nuolatinę tarnybą terminu, jomis nebuvo apribota galimybė prašyti atšaukti teisių į pensiją perkėlimą.

Antra, jeigu toks sprendimas būtų atšauktas, naujas prašymas perkelti prireikus turėtų būti pateikiamas per dabar galiojantį dešimties metų terminą ir Reglamentu Nr. 723/2004 nustatytos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies redakcijos numatytomis sąlygomis.

Trečia, iš to, kad Reglamentu Nr. 723/2004 nustatytomis Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis pareigūnui suteikiama teisė tik vieną kartą pasinaudoti galimybe perkelti anksčiau įgytas teises į pensiją, negalima daryti išvados, kad šiomis nuostatomis draudžiama atsiimti prašymą perkelti. Iš tiesų galimybės pateikti antrą prašymą negalima painioti su galimybe atsiimti pirmąjį. Kita vertus, minėtos nuostatos, įsigaliojusios 2004 m. gegužės 1 d., netaikomos iki šios dienos pateiktam prašymui perkelti ir todėl neužkerta kelio tuo atveju, jeigu šis prašymas perkelti būtų atsiimtas, jo autoriui pateikti naują prašymą šiuo metu galiojančiomis sąlygomis.

Nesant specialios Bendrijos teisės nuostatos, sąlygos, taikomos atšaukiant iki įsigaliojant Reglamentui Nr. 723/2004 priimtą sprendimą perkelti teises į pensiją, yra bendrosios individualių spendimų, sukuriančių teises, atšaukimo sąlygos. Tokių sprendimų autorius negali jų vienašališkai atšaukti, jeigu jie yra teisėti. Dėl būtinybės išsaugoti pasitikėjimą dėl taip sukurtos situacijos stabilumo šiuo atveju administracijai draudžiama atšaukti savo sprendimą.

Tačiau tokiu draudimu, kuriuo siekiama apsaugoti naudos gavėjo teises, jau vien dėl jo tikslo negalima remtis prieš šį naudos gavėją. Naudos gavėjo prašymu administracija, kuri priėmė šį teises sukuriantį sprendimą, gali jį atšaukti, siekdama jį pakeisti prašymo autoriui palankesniu sprendimu, su sąlyga, kad atšaukimas nesukels žalos trečiųjų asmenų teisėms. Iš tiesų iš principo leidžiama atšaukti administracinį aktą, jeigu griežtai laikomasi teisinio saugumo principų reikalavimų.

Šiuo atžvilgiu sprendimo perkelti Belgijoje pagal 1991 m. gegužės 21 d. Belgijos įstatymą, nustatantį tam tikrą ryšį tarp Belgijos pensijų sistemų ir tarptautinės viešosios teisės reglamentuojamų institucijų pensijų sistemų, įgytas teises į pensiją atšaukimas negali turėti įtakos teisėms pagal Belgijos pensijų sistemas.

Iš tikrųjų, viena vertus, šiame įstatyme numatytas reikalavimų perkėlimas Bendrijos institucijai, kurioje dirba pareigūnas, perkėlimo momentu nepakeitė nei teisių, nei pareigų pagal šias sistemas, nes nebuvo pervesta jokia suma iš jų į Bendrijų pensijų sistemą; šios Belgijos sistemos pareigūno teisių į pensiją atžvilgių lieka skolininkės ir jų pareiga, kaip ir anksčiau, yra mokėti mėnesines pensijos išmokas nuo dienos, kurią pareigūnas pradėjo gauti Bendrijų pensiją. Vienintelis pakeitimas susijęs su santykiais tarp pareigūno ir institucijos, kuri pareigūnui Bendrijų sistemoje taiko jo Belgijoje įgytų teisių į pensiją aktuarinį ekvivalentą ir kuriai kaip atlygis perkeliamos teisės į pensiją, kurias pareigūnas įgijo Belgijos pensijų sistemose. Kadangi teisių į pensiją perkėlimas taikant reikalavimų perkėlimo mechanizmą neturi įtakos Belgijos pensijų sistemoms, jiems negali turėti įtakos ir sprendimų, priimtų siekiant užtikrinti šį perkėlimą, atšaukimas.

Kita vertus, pagal 1991 m. Belgijos įstatymo 9 straipsnį pareigūnas su sąlyga, kad gauna savo institucijos sutikimą, dar galėjo atsiimti prašymą perkelti, kol reikalavimų perkėlimas neįsigaliojo.

(žr. 120–122, 124–126 ir 128–130 punktus)

Nuoroda:

1957 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Algera ir kt. priešEAPB Bendrąją Asamblėją, 7/56, 3/57–7/57, Rink. p. 81, 114 ir 115.