Language of document : ECLI:EU:F:2007:13

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. sausio 16 d.

Byla F‑3/06

Jacques Frankin ir kt.

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Administracijos pareiga padėti – Atsisakymas – Belgijoje įgytų teisių į pensiją perkėlimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo J. Frankin ir 482 kiti Komisijos pareigūnai bei laikinieji tarnautojai prašo, pirma, panaikinti 2005 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimą atmesti jų prašymus suteikti pagalbą, pateiktus pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį, ir, antra, atlyginti žalą, kurią jie mano patyrę atmetus šiuos prašymus.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pensijos – Teisės į pensiją, įgytos prieš pradedant tarnybą Bendrijose – Perkėlimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnio pirma pastraipa, VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

Institucija nepažeidžia savo pareigos padėti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį, atmesdama prašymą, kuriuo pareigūnas prašo suteikti techninę ir finansinę pagalbą tikrinant, visų pirma, ar jis yra individualiai suinteresuotas iš naujo prašyti perkelti savo teises į pensiją, prieš pradedant tarnybą Bendrijose įgytas Belgijos pensijos sistemoje, bendrai palankesnėmis sąlygomis, nustatytomis šios valstybės narės naujame teisės akte, ir prireikus iš naujo persikelti teises, jeigu ši institucija aiškiai išreiškė savo atsisakymą atšaukti pirminį sprendimą dėl perkėlimo. Iš tiesų ši institucija pagrįstai gali laikyti tokį prašymą suteikti pagalbą prieštaraujančiu vienam jos sprendimų, nes perkėlimas yra procedūra, kurią sudaro asmens prašymu du paeiliui priimami sprendimai: pirma, nacionalinę pensijų sistemą administruojančios institucijos, apskaičiuojančios įgytas teises, sprendimas ir, antra, Bendrijos institucijos, kuri, atsižvelgdama į šias teises, turi nustatyti tarnybos metus, į kuriuos ji atsižvelgia Bendrijų pensijų sistemoje perkeldama teises, sprendimas. Tačiau tai, kad įgyvendinant tikslą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas suteikti pagalbą, gali reikėti atšaukti institucijos sprendimą, nebūtinai reiškia, ypač jeigu institucija pasirengusi atšaukti šį sprendimą, kad pagalbos prašymas nukreiptas prieš institucijos aktą ir tuomet netaikomas Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis, kuriame numatyta pareigūnų apsauga nuo trečiųjų asmenų veiksmų, bet ne nuo pačios institucijos aktų. Atvirkščiai, taip būtų, jeigu ji vienareikšmiškai atsisakytų atšaukti nagrinėjamą aktą.

Be to, tokiomis aplinkybėmis suinteresuotasis asmuo sprendimo atmesti jo prašymą atžvilgiu negali veiksmingai remtis pareiga atsižvelgti į pareigūnų interesus, nes remiantis šia pareiga institucija negali būti verčiama netaikyti sąlygų, kuriomis ji turi teikti pagalbą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus. Jis taip pat negali remtis principo pacta sunt servanda pažeidimu, nes nenurodo sutarties ar susitarimo, kurio institucija nesilaikė, ir principo patere legem quam ipse fecisti pažeidimu, nes Pareigūnų tarnybos nuostatai yra ne vienos institucijos, kaip Paskyrimų tarnybos, o Bendrijos teisės aktų leidėjo parengtas teisės aktas.

Galiausiai dėl šio prašymo atmetimo pareikštas ieškinio pagrindas, kad dėl pakeisto Belgijos teisės akto atsirado Bendrijos pareigūnų, kurių Belgijoje įgytos teisės į pensiją buvo perkeltos, nevienodas vertinimas, atsižvelgiant į tai, ar prašymai perkelti minėtas teises buvo pateikti prieš įsigaliojant naujam teisės aktui, ar jam įsigaliojus, yra netinkamas prieštaraujant dėl institucijos atsisakymo suteikti pagalbą. Ieškinio pagrindas, susijęs su lygybės principo pažeidimu, iš tiesų būtų tinkamas tik tuomet, jei būtų teigiama, kad institucija suteikė pagalbą kitiems pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams, kurie buvo tokioje pačioje situacijoje kaip ieškovas.

(žr. 27–34, 38, 46, 60 ir 61 punktus)

Nuoroda:

1997 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Apostolidis ir kt.prieš Komisiją, T‑81/96, Rink. VT p. I‑A‑207 ir II‑607, 90 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.