Language of document : ECLI:EU:F:2007:13

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2007. gada 16. janvārī

Lieta F‑3/06

Jacques Frankin u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Administrācijas pienākums sniegt palīdzību – Atteikums – Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Frankin un 482 citi Komisijas ierēdņi un pagaidu darbinieki lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas 2005. gada 10. jūnija atteikumu viņiem sniegt palīdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. panta noteikumiem un, otrkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas viņiem esot nodarīti šī atteikuma dēļ

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pensijas – Pensijas tiesības, kas iegūtas pirms darba uzsākšanas Kopienās – Pārskaitīšana uz Kopienu sistēmu

(Civildienesta noteikumu 24. panta pirmā daļa, VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Iestāde nav pārkāpusi savu pienākumu sniegt palīdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu tāpēc, ka tā ir noraidījusi ierēdņa lūgumu, kurā ir lūgta tās tehniska un finansiāla palīdzība, lai, pirmkārt, pārbaudītu, ka viņa personīgajās interesēs ir lūgt no jauna pārskaitīt viņa pensijas tiesības, kas pirms stāšanās darbā Kopienās tika iegūtas Beļģijas pensijas sistēmā saskaņā ar šīs dalībvalsts principā daudz izdevīgākajiem jauno tiesību aktu nosacījumiem, un pēc tam vajadzības gadījumā panākt šo jauno pārskaitīšanu, ja šī iestāde ir skaidri izteikusi savu atteikumu atcelt sākotnējo lēmumu par pārskaitīšanu. Šī iestāde šādu palīdzības lūgumu var pamatoti uzskatīt par vērstu pret kādu no tās aktiem, jo pārskaitīšana ir darījums, kas ietver divus lēmumus, kurus pēc ieinteresētās personas lūguma secīgi pieņem valsts pensiju sistēmas pārvaldes iestāde, kas veic detalizētu iegūto tiesību aprēķinu, un pēc tam – Kopienu iestāde, kas, ņemot vērā šīs tiesības, nosaka gadus, kas ir jāņem vērā Kopienu pensijas sistēmā kā pārskaitītās tiesības. Protams, tas, ka tā mērķa sasniegšana, kura dēļ ir iesniegts lūgums sniegt palīdzību, var ietvert iestādes akta atcelšanu, ne obligāti, it īpaši ja iestāde ir gatava atcelt minēto lēmumu, nozīmē, ka palīdzība tiek lūgta pret iestādes lēmumu, to tādējādi izslēdzot no Civildienesta noteikumu 24. panta piemērojamības, kurā paredzēts ierēdņus aizsargāt no trešo personu rīcības, nevis pret pašas iestādes lēmumiem. Turpretī tā tas ir gadījumā, ja tā ir skaidri paziņojusi par savu atteikumu atcelt attiecīgo aktu.

Turklāt šādos apstākļos ieinteresētā persona saistībā ar lēmumu, ar kuru ir noraidīts tās lūgums, nevar pamatoti atsaukties uz pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses, jo šis pienākums nevar iestādei likt atkāpties no nosacījumiem, kas tās palīdzībai ir noteikti Civildienesta noteikumos. Nevar atsaukties arī uz pacta sunt servanda principa pārkāpumu, jo nav minēts neviens līgums vai vienošanās, ko iestāde nebūtu ievērojusi, un patere legem quam ipse fecisti principu, jo Civildienesta noteikumus nav pieņēmusi iestāde iecēlējinstitūcijas statusā, bet gan Kopienas likumdevējs.

Visbeidzot, pamats, kas ir izvirzīts par šī lūguma noraidīšanu, saskaņā ar kuru grozījumi Beļģijas tiesību aktos esot radījuši to Kopienu ierēdņu diskrimināciju, kuri ir pārskaitījuši savas Beļģijā iegūtās pensijas tiesības, atkarībā no tā, vai viņi minētās tiesības ir lūguši pārskaitīt pirms vai pēc jauno tiesību aktu stāšanās spēkā, nav izmantojams attiecībā uz iestādes atteikumu sniegt palīdzību. Pamats par vienlīdzības principa pārkāpumu būtu izmantojams tikai tad, ja tiktu apgalvots, ka iestāde ir palīdzējusi citiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas ir bijuši tādā pašā situācijā kā prasītājs.

(skat. 27.–34., 38., 46., 60. un 61. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 10. jūlijs, T‑81/96 Apostolidis u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑207. un II‑607. lpp., 90. punkts un tajā minētā judikatūra.