Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

14. prosince 2007

Věc F-82/06

Tineke Duyster

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Rodičovská dovolená – Datum počátku rodičovské dovolené – Překážka věci zahájené – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se T. Duyster domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, kterým se zamítá její stížnost proti rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2005, jež stanoví datum počátku její rodičovské dovolené na 8. listopadu 2004. Žalobkyně navíc předkládá tatáž návrhová žádání jako ve věci F‑18/06, Duyster v. Komise, jejichž předmětem je jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2005, kterým se stanoví počátek její rodičovské dovolené na 8. listopadu 2004, a jednak vyplacení náhrady škody, zejména k nápravě majetkové a nemajetkové újmy, jež byly způsobeny zmíněným rozhodnutím.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.       Řízení – Přípustnost procesních písemností – Posouzení v okamžiku předložení písemnosti

(Jednací řád Soudu prvního stupně, článek 114)

2.       Řízení – Námitka překážky věci zahájené

1.      Stejně jako se přípustnost žaloby posuzuje k okamžiku jejího podání, posuzuje se přípustnost ostatních procesních písemností, jako je ta, jíž byla vznesena námitka nepřípustnosti, k okamžiku jejich podání. Takovýto výklad zajišťuje dodržování zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.

(viz bod 40)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. listopadu 1984, Bensider a další v. Komise, 50/84, Recueil, s. 3991, bod 8

Soud prvního stupně: 8. října 2001, Stauner a další v. Parlament a Komise, T‑236/00 R II, Recueil, s. II‑2943, bod 49; 9. července 2003, Commerzbank v. Komise, T‑219/01, Recueil, s. II‑2843, bod 61

2.       Žaloba, která se týká týchž účastníků řízení a směřuje na základě týchž žalobních důvodů k témuž cíli jako již dříve podaná žaloba, musí být odmítnuta jako nepřípustná.

(viz bod 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: 19. září 1985, Hoogovens Groep v. Komise, 172/83 a 226/83, Recueil, s. 2831, bod 9; 22. září 1988, Francie v. Parlament, 358/85 a 51/86, Recueil, s. 4821, bod 12

Soud prvního stupně: 14. června 2007, Landtag Schleswig-Holstein v. Komise, T‑68/07, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 16