Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Sprawa F‑82/06

Tineke Duyster

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Urlop rodzicielski – Dzień rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego – Zawisłość sporu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której T. Duyster żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 11 maja 2006 r. oddalającej jej zażalenie na decyzję Komisji z dnia 17 listopada 2005 r., w której jako pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego wskazano dzień 8 listopada 2004 r. Ponadto skarżąca występuje z tymi samymi żądaniami, co w sprawie F‑18/06 Duyster przeciwko Komisji, tj. po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 17 listopada 2005 r., ustalającej rozpoczęcie jej urlopu rodzicielskiego na dzień 8 listopada 2004 r., a po drugie, zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, w szczególności w celu naprawienia szkody i krzywdy spowodowanych tą decyzją.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Dopuszczalność pism procesowych – Ocena w chwili złożenia pisma

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 114)

2.      Postępowanie – Zarzut zawisłości sporu

1.      Podobnie jak oceny dopuszczalności skargi dokonuje się w chwili jej wniesienia, tak też dopuszczalność innych pism procesowych, takich jak pismo w sprawie podniesienia zarzutu niedopuszczalności, ocenia się w chwili ich złożenia. Taka wykładnia zapewnia poszanowanie zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

(zob. pkt 40)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 50/84 Bensider i in. przeciwko Komisji, 27 listopada 1984 r., Rec. str. 3991, pkt 8

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑236/00 R II Stauner i in. przeciwko Parlamentowi i Komisji, 8 października 2001 r., Rec. str. II‑2943, pkt 49; sprawa T‑219/01 Commerzbank przeciwko Komisji, 9 lipca 2003 r., Rec. str. II‑2843, pkt 61

2.      Skarga dotycząca sporu pomiędzy tymi samymi stronami, zmierzająca do tego samego celu i opierająca się na tych samych zarzutach co wcześniej wniesiona skarga, winna zostać odrzucona jako niedopuszczalna.

(zob. pkt 47)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 172/83 i 226/83 Hoogovens Groep przeciwko Komisji, 19 września 1985 r., Rec. str. 2831, pkt 9; sprawy połączone 358/85 i 51/86 Francja przeciwko Parlamentowi, 22 września 1988 r., Rec. str. 4821, pkt 12

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑68/07 Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji, 14 czerwca 2007 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 16