Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 14. decembra 2007

Vec F‑82/06

Tineke Duyster

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Rodičovská dovolenka – Začiatok rodičovskej dovolenky – Prekážka začatého konania – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T. Duyster navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. mája 2006, ktorým sa zamieta jej sťažnosť proti rozhodnutiu Komisie zo 17. novembra 2005 určujúcemu začiatok jej rodičovskej dovolenky na 8. novembra 2004. Okrem toho žalobkyňa opätovne predkladá tie isté žalobné návrhy ako vo veci F‑18/06, Duyster/Komisia, a to jednak zrušiť rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2005 určujúce začiatok jej rodičovskej dovolenky na 8. novembra 2004 a jednak nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú uvedeným rozhodnutím

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť procesných dokumentov – Posúdenie v čase predloženia dokumentu

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114)

2.      Konanie – Námietka prekážky začatého konania

1.      Rovnako ako sa prípustnosť žaloby posudzuje v čase jej podania, prípustnosť iných procesných dokumentov, akým je aj dokument, ktorým sa vzniesla námietka neprípustnosti, sa posudzuje v čase ich podania. Takýto výklad zabezpečuje dodržiavanie zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

(pozri bod 40)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. novembra 1984, Bensider a i./Komisia, 50/84, Zb. s. 3991, bod 8

Súd prvého stupňa: 8. októbra 2001, Stauner a i./Parlament a Komisia, T‑236/00 R II, Zb. s. II‑2943, bod 49; 9. júla 2003, Commerzbank/Komisia, T‑219/01, Zb. s. II‑2843, bod 61

2.      Žaloba, ktorá smeruje proti tým istým účastníkom konania, sleduje rovnaký cieľ a je založená na tých istých žalobných dôvodoch ako skôr podaná žaloba, musí byť zamietnutá ako neprípustná.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. septembra 1985, Hoogovens Groep/Komisia, 172/83 a 226/83, Zb. s. 2831, bod 9; 22. septembra 1988, Francúzsko/Parlament, 358/85 a 51/86, Zb. s. 4821, bod 12

Súd prvého stupňa: 14. júna 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Komisia, T‑68/07, neuverejnený v Zbierke, bod 16