Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 14 december 2007

Mål F-82/06

Tineke Duyster

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Tjänstemän – Föräldraledighet – Datum när föräldraledigheten börjar – Litispendens – Uppenbar avvisning”

Saken: Talan, som har väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Tineke Duyster har begärt att kommissionens beslut av den 11 maj 2006, om avslag på hennes överklagande av kommissionens beslut av den 17 november 2005, om fastställande av datumet för inledande av hennes föräldraledighet till den 8 november 2004, ska ogiltigförklaras. Hon har dessutom framställt samma yrkanden som i mål F‑18/06, Duyster mot kommissionen, nämligen dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 17 november 2005, om fastställande av datumet för inledande av hennes föräldraledighet till den 8 november 2004, dels yrkande om skadestånd, bland annat för att ersätta den materiella och ideella skada som det nämnda beslutet har orsakat.

Avgörande: Talan avvisas då det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning. Vardera parten ska ersätta sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.       Förfarande – Upptagande till sakprövning av rättegångshandlingar – Uppskattning av den tidpunkt då rättsakten lämnades in

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 114)

2.      Förfarande – Invändning om litispendens

1.      På samma sätt som frågan huruvida en talan kan tas upp till sakprövning ska avgöras genom en prövning av den situation som förelåg när ansökan ingavs, ska frågan huruvida andra rättsakter kan tas upp till sakprövning, såsom en rättsakt enligt vilken rättegångshinder föreligger, avgöras genom en prövning av den situation som förelåg när dessa ingavs. Genom denna tolkning iakttas rättssäkerhetsprincipen och med principen om skydd för berättigade förväntningar.

(se punkt 40)

Hänvisning till:

Domstolen: 27 november 1984, 50/84, Bensider m.fl. mot kommissionen, REG 1984 s. 3991, punkt 8

Förstainstansrätten : 8 oktober 2001, T‑236/00 R II Stauner m.fl mot parlamentet och kommissionen, REG 2001 s. II‑2943, punkt 49; 9 juli 2003, T‑219/01 Commerzbank mot kommissionen, REG 2003 s. II‑2843, punkt 61

2.      En talan ska avvisas om den har väckts efter det att en annan talan har väckts, parterna och föremålet är desamma och samma grunder anförs där.

(se punkt 47)

Hänvisning till:

Domstolen: 19 september 1985, 172/83 et 226/83 Hoogovens Groep mot kommissionen, REG 1985, s. 2831, punkt  9; 22 september 1988, 358/85 et 51/86 Frankrike mot parlamentet, REG 1988, s. 4821, punkt 12

Förstainstansrätten: 14 juni 2007, T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 16