Language of document : ECLI:EU:F:2007:216

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2007. december 11.

F‑60/07. sz. ügy

Joaquin Martin Bermejo

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság – A közösségi rendszerbe történő átvitel – A nyugdíjszerző szolgálati évek kiszámítása – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Az átvitt összeg átváltásáról szóló rendelkezések hatályon kívül helyezése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. Martin Bermejo a Bizottság 2006. szeptember 27‑i, a Közösségeknél való szolgálatba lépését megelőzően szerzett nyugdíjjogosultsága átviteléből eredő közösségi nyugdíjszerző szolgálati éveinek jóváírását rögzítő határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A keresetek elfogadhatósága – A keresetlevél benyújtásának időpontjában hatályos szabályok alapján történő értékelés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Tárgybeli és jogcímbeli azonosság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság – A közösségi rendszerbe történő átvitel

(Személyzeti szabályzat, VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés; 1103/97 tanácsi rendelet, 3. cikk)

1.      Jóllehet a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 76. cikkében megfogalmazott szabály – amely szerint a Törvényszék a nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet végzéssel elutasíthatja – olyan eljárási szabály, amelyet a hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell a Törvényszék előtt folyamatban lévő valamennyi jogvitára; ez nem vonatkozik azokra a szabályokra, amelyek alapján a Törvényszék, e cikket alkalmazva, valamely keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tekinthet, és amelyek kizárólag a kereset előterjesztésének időpontjában már hatályban lévő szabályok lehetnek.

(lásd a 25. pontot)

2.      Az elfogadhatatlanság terhe mellett a kereseti kérelmek kizárólag a panaszban hivatkozottakkal azonos indokon alapuló kifogásokat tartalmazhatnak, és a közösségi bíróság előtt felhozott jogalapot már a pert megelőző eljárás során is fel kell hozni.

A panasz és a kereset közötti összhang szabályát azonban nem megszorítóan, hanem a nyitottság szellemében kell alkalmazni. Közelebbről, a panasz tartalmának nem az a célja, hogy szigorúan és véglegesen korlátok közé szorítsa a pert megelőző eljárást, feltéve hogy a kereset nem változtatja meg sem a panasz indokát, sem annak tárgyát, és a panaszban hivatkozott kifogások kifejthetők a panaszban nem szükségképpen szereplő, azonban ahhoz szorosan kapcsolódó jogalapok és érvek útján.

(lásd a 35–37. és 39. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑62/01. P. sz., Campogrande kontra Bizottság ügyben 2002. április 23‑án hozott ítéletének (EBHT 2002., I‑3793. o.) 35. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑4/92. sz., Vardakas kontra Bizottság ügyben 1993. március 30‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑357. o.) 16. pontja; T‑496/93. sz., Allo kontra Bizottság ügyben 1995. június 8‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑127. o. és II‑405. o.) 27. pontja; T‑4/96. sz., S kontra Bíróság ügyben 1997. július 9‑én hozott ítéletének (EBHT 1997., II‑1125. o.) 99. pontja; T‑312/02. sz., Gussetti kontra Bizottság ügyben 2004. április 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑125. o. és II‑547. o.) 47. és 48. pontja; T‑144/03. sz., Schmit kontra Bizottság ügyben 2005. május 4‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑101. o. és II‑465. o.) 90. pontja.

3.      Az új szabályozások sajátossága, hogy különbséget hoznak létre a korábbi szabály hatálya alá tartozó személyek, és azon személyek között, akik az új szabályozás hatálybalépésétől azok hatálya alá tartoznak. Az ehhez hasonló megkülönböztetés nem sérti a hátrányos megkülönböztetés elvét, ellenkező esetben a törvényt egyáltalán nem lehetne módosítani. Amennyiben a Bizottság – anélkül, hogy az euró bevezetéséről szóló rendelet ebben megakadályozta volna – a személyzeti szabályzat 2004. május 1‑jén hatályba lépett rendelkezései alkalmazására vonatkozó részletes szabályainak pontosabb meghatározása érdekében jogosult volt módosítani a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének általános végrehajtási rendelkezéseit, az említett általános végrehajtási rendelkezések által hatályon kívül helyezett átváltási mechanizmus kedvezményében részesülő tisztviselők és az említett mechanizmus kedvezményétől ezen hatályon kívül helyezés miatt megfosztott tisztviselők közötti eltérő bánásmód önmagában, a szóban forgó szabályok joghatásainak időbeli szempontból való részletes bírálata és az e szabályok hatálya alá tartozó tisztviselők helyzetére vonatkozó részletes bírálat hiányában nem minősül az egyenlő bánásmód elve megsértésének.

(lásd az 55. és 56. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑115/05. sz., Vienne és társai kontra Parlament ügyben 2007. január 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 59. pontja.