Language of document : ECLI:EU:F:2007:216

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑60/07

Joaquin Martin Bermejo

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Iki tarnybos Bendrijose įgytos teisės į pensiją – Pervedimas į Bendrijų sistemą – Pensijų draudimo stažo apskaičiavimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Nuostatų, susijusių su pervedamos sumos valiutos konvertavimu, panaikinimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo J. Martin Bermejo prašo panaikinti 2006 m. rugsėjo 27 d. Komisijos sprendimą, kuriuo nustatomas papildomas pensijų draudimo stažas Bendrijose, atsiradęs pervedus iki tarnybos Bendrijose įgytas teises į pensiją.

Sprendimas: Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinių priimtinumas – Vertinimas atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo momentu galiojusias nuostatas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Dalyko ir pagrindo sutapimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Pensijos – Iki tarnybos Bendrijose įgytos teisės į pensiją – Pervedimas į Bendrijų sistemą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1103/97 3 straipsnis)

1.      Nors Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią  Tarnautojų teismas gali nutartimi atmesti ieškinį, jeigu jis akivaizdžiai atmestinas, yra procesinė nuostata, kuri, kaip tokia, nuo įsigaliojimo taikoma visiems Tarnautojų teisme nagrinėjamiems ginčams, taip nėra nuostatų, kuriomis remdamasis Tarnautojų teismas gali, taikydamas šį straipsnį, laikyti ieškinį akivaizdžiai nepriimtinu ir kuriomis gali būti tik ieškinio pareiškimo dieną galiojančios nuostatos, atveju.

(žr. 25 punktą)

2.      Ieškinyje reikalavimų dalykas turi sutapti su nurodytuoju skunde, o Bendrijos teisme nurodytas pagrindas turi būti tas pats, kuriuo buvo remtasi per ikiteisminę procedūrą, priešingu atveju ieškinys būtų nepriimtinas.

Tačiau skundo ir ieškinio atitikties taisyklė turi būti taikoma ne griežtai, o laisviau. Skundo turiniu nesiekiama griežtai ir nekeičiamai apriboti teismo proceso su sąlyga, kad teisme pareikštas ieškinys nekeičia nei skundo pagrindo, nei jo dalyko, o skunde pateikti priekaištai gali būti išdėstyti išsamiau, pateikiant tokius pagrindus ir argumentus, kurie nebūtinai buvo nurodyti skunde, tačiau yra glaudžiai su juo susiję.

(žr. 35–37 ir 39 punktus)

Nuoroda:

2002 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Campogrande prieš Komisiją, C‑62/01 P, Rink. p. I‑3793, 35 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1993 m. kovo 30 d. Sprendimo Vardakas prieš Komisiją, T‑4/92, Rink. p. II‑357, 16 punktas; 1995 m. birželio 8 d. Sprendimo Allo prieš Komisiją, T‑496/93, Rink. VT p. I‑A‑127 ir II‑405, 27 punktas; 1997 m. liepos 9 d. Sprendimo S prieš Teisingumo Teismą, T‑4/96, Rink. p. II‑1125, 99 punktas; 2004 m. balandžio 1 d. Sprendimo Gussetti prieš Komisiją, T‑312/02, Rink. VT p. I‑A‑125 ir II‑547, 47 ir 48 punktai; 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimo Schmit prieš Komisiją, T‑144/03, Rink. VT p. I‑A‑101 ir II‑465, 90 punktas.

3.      Nauja taisykle siekiama atskirti asmenis, kuriems taikoma ankstesnė taisyklė, nuo asmenų, kuriems taikoma ši nauja taisyklė nuo jos įsigaliojimo. Toks atskyrimas nėra pats savaime diskriminuojantis, nes priešingu atveju bet koks įstatymo pakeitimas būtų negalimas. Tiek, kiek Komisijai leidžiama, jei tam neprieštarauja reglamentas dėl euro įvedimo, keisti Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, visų pirma aiškinant Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintų taisyklių, kurios įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d., taikymo būdus, pareigūnų, kurių atžvilgiu buvo taikytas valiutos konvertavimo mechanizmas, panaikintas minėtomis bendrosiomis įgyvendinimo nuostatomis, ir pareigūnų, kurių atžvilgiu dėl tokio panaikinimo minėtas mechanizmas nebuvo taikytas, skirtingas vertinimas pats savaime negali būti laikomas lygybės principo pažeidimu, nesant jokios išsamios nagrinėjamų taisyklių teisinio poveikio laiko atžvilgiu arba pareigūnų situacijai kritikos.

(žr. 55 ir 56 punktus)

Nuoroda:

2007 m. sausio 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo Vienne ir kt. prieš Parlamentą, F‑115/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 59 punktas.