Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

13. december 2007

Sag F-42/06

Asa Sundholm

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelse for 2004 – formål og bedømmelseskriterier – erstatning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Asa Sundholm bl.a. har nedlagt påstand om annullation af sin karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004, samt om at Kommissionen tilpligtes at betale hende 1 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun er blevet forvoldt ved den nævnte karriereudviklingsrapport.

Udfald: Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004 annulleres. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes i øvrigt. Kommissionen betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

2.      Tjenestemænd – klage – erstatningssøgsmål – annullation af anfægtet ulovlig retsakt – passende genoprettelse af ikke-økonomisk skade

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      Det fremgår af artikel 8, stk. 5, fjerde afsnit, i Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, at administrationen er forpligtet til at fastsætte mål og bedømmelseskriterier for den ansatte. Ifølge denne bestemmelse skal den dialog, der finder sted mellem bedømmeren og den ansatte ved begyndelsen af hver bedømmelsesrunde, ikke blot vedrøre en vurdering af den pågældendes indsats i referenceperioden, der løber fra den 1. januar til den 31. december i det år, der går forud for det år, hvor bedømmelsen udfærdiges, men ligeledes fastsættelsen af mål for det år, der følger efter referenceperioden, idet disse mål udgør referencepunktet ved bedømmelsen af arbejdsindsatsen. Denne forpligtelse gentages i den bedømmelsesvejledning, som Kommissionen har pålagt sig selv i form af god forvaltningsskik.

I mangel af en fastsættelse af mål og bedømmelseskriterier for den pågældende referenceperiode kan administrationen ikke med føje påberåbe sig, at de mål, der var fastlagt for den forudgående referenceperiode, var blevet forlænget, under henvisning til, at der ikke var angivet nogen dato for deres ophør.

(jf. præmis 31, 32 og 37)

Henvisning til:

Domstolen, 1. december 1983, sag 190/82, Blomefield mod Kommissionen, Sml. s. 3981, præmis 20.

Retten, 24. janvier 1991, sag T-63/89, Latham mod Kommissionen, Sml. II, s. 19, præmis 25; 30. september 2003, sag T-296/01, Tatti mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 225, og II, s. 1093, præmis 43.

2.      En annullation af en retsakt, der er udfærdiget af administrationen og anfægtet af en tjenestemand, udgør i sig selv en passende og principielt – dvs. i det omfang nævnte akt ikke indeholder udtrykkelige negative udtalelser vedrørende sagsøgerens kvalifikationer, som kan skade ham – tilstrækkelig genoprettelse af enhver ikke-økonomisk skade, sagsøgeren kan have lidt som følge af den annullerede retsakt.

(jf. præmis 44)

Henvisning til:

Retten, 26. januar 1995, sag T-60/94, Pierrat mod Domstolen, Sml. Pers. I‑A, s. 23, og II, s. 77, præmis 62.