Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

13 december 2007

Zaak F‑42/06

Asa Sundholm

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport – Beoordelingsperiode 2004 – Beoordelingsdoelstellingen en ‑criteria – Schadevergoeding”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en onder meer strekkende tot nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 alsmede tot veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding van 1 EUR voor de immateriële schade die zij door dat rapport heeft geleden.

Beslissing: Verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 wordt nietig verklaard. Het beroep wordt voor het overige verworpen. De Commissie wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

1.      Ambtenaren – Beoordeling – Loopbaanontwikkelingsrapport

(Ambtenarenstatuut, art. 43)

2.      Ambtenaren – Beroep – Beroep tot schadevergoeding – Nietigverklaring van bestreden onwettig besluit – Passend herstel van immateriële schade

(Ambtenarenstatuut, art. 91)

1.      Uit artikel 8, lid 5, vierde alinea, van de door de Commissie vastgestelde algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut volgt dat de administratie verplicht is om doelstellingen en beoordelingscriteria voor de ambtenaar vast te stellen. Volgens deze bepaling moet het formele onderhoud tussen de beoordelaar en de ambtenaar dat aan het begin van elke beoordelingsronde plaatsvindt niet alleen betrekking hebben op de beoordeling van de prestaties van die ambtenaar gedurende de referentieperiode, die zich uitstrekt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaatsvindt, maar eveneens op de vaststelling van doelstellingen voor het jaar volgende op de referentieperiode, daar die doelstellingen de referentiebasis voor de beoordeling van zijn prestaties vormen. Deze verplichting wordt herhaald in de gids voor de beoordeling die de Commissie zichzelf als gedragsregel heeft gesteld.

Zijn voor de betrokken referentieperiode geen doelstellingen en beoordelingscriteria vastgesteld, dan kan de administratie niet stellen dat de voor de voorgaande periode vastgestelde doelstellingen waren verlengd, op grond dat zij geen datum bevatten voor de afloop van de geldigheid.

(cf. punten 31, 32 en 37)

Referentie:

Hof: 1 december 1983, Blomefield/Commissie, 190/82, Jurispr. blz. 3981, punt 20

Gerecht van eerste aanleg: 24 januari 1991, Latham/Commissie, T‑63/89, Jurispr. blz. II‑19, punt 25; 30 september 2003, Tatti/Commissie, T‑296/01, JurAmbt. blz. I‑A‑225 en II‑1093, punt 43

2.      De nietigverklaring van een bestreden besluit van de administratie kan op zich een passend en in beginsel, dat wil zeggen wanneer dat besluit geen ondubbelzinnige negatieve beoordeling van de capaciteiten van de verzoeker bevat die voor hem kwetsend zou kunnen zijn, toereikend herstel van elke immateriële schade zijn die hij als gevolg van het nietig verklaarde besluit mocht hebben geleden.

(cf. punt 44)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 26 januari 1995, Pierrat/Hof van Justitie, T‑60/94, JurAmbt. blz. I‑A‑23 en II‑77, punt 62