Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. decembra 2007

Vec F‑42/06

Asa Sundholm

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2004 – Ciele a kritéria hodnotenia – Náhrada škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Sundholm navrhuje zrušiť správu o jej služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004, ako aj zaviazať Komisiu, aby jej zaplatila sumu jedno euro ako náhradu nemateriálnej ujmy, ktorú jej spôsobila uvedená správa o služobnom postupe

Rozhodnutie: Správa o služobnom postupe žalobkyne za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004 sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Zrušenie napadnutého nezákonného aktu – Primerané odškodnenie nemajetkovej ujmy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Z článku 8 odseku 5 štvrtého pododseku všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou vyplýva, že administratíva je povinná stanoviť úradníkovi ciele a kritériá hodnotenia. Podľa tohto ustanovenia by sa mal formálny rozhovor, ktorý sa koná medzi hodnotiteľom a úradníkom na začiatku každého hodnoteného obdobia, zahŕňať nielen hodnotenie výkonu tohto úradníka počas referenčného obdobia, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra roku predchádzajúceho tomu, v ktorom sa uskutočňuje hodnotenie, ale aj stanovenie cieľov pre rok nasledujúci po referenčnom období, pričom tieto ciele predstavujú referenčný základ pre hodnotenie výkonu. Uvedená povinnosť je zopakovaná aj v usmernení pre hodnotenie, ktoré si Komisia stanovila ako vlastné procesné pravidlo.

V prípade, že ciele a kritéria hodnotenia neboli pre príslušné referenčné obdobie stanovené, administratíva nemôže tvrdiť, že platnosť cieľov stanovených pre predchádzajúce referenčné obdobie bola predĺžená z toho dôvodu, že nestanovovali nijaký dátum skončenia ich platnosti.

(pozri body 31, 32 a 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. decembra 1983, Blomefield/Komisia, 190/82, Zb. s. 3981, bod 20

Súd prvého stupňa: 24. januára 1991, Latham/Komisia, T‑63/89, Zb. s. II‑19, bod 25; 30. septembra 2003, Tatti/Komisia, T‑296/01, Zb. VS s. I‑A‑225, II‑1093, bod 43

2.      Zrušenie aktu administratívy, ktorý úradník napadol, predstavuje samo osebe primeranú a v zásade aj dostatočnú náhradu celkovej nemajetkovej ujmy, ktorú mohol tento úradník v dôsledku zrušeného aktu utrpieť, pokiaľ taký akt neobsahuje výslovne negatívne posúdenie schopností žalobcu, ktoré by ho mohlo zraniť.

(pozri bod 44)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 26. januára 1995, Pierrat/Súdny dvor, T‑60/94, Zb. VS s. I‑A‑23, II‑77, bod 62