Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

13 декември 2007 година

Дело F-27/07

Asa Sundholm

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2001/2002 г. — Отсъствие по здравословни причини — Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд — Член 233 ЕО“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 AE, с която г‑жа Sundholm иска отмяна на решението на Комисията от 2 юни 2006 г., с което се приема докладът за развитието на кариерата ѝ за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г. в изпълнение на Решение на Първоинстанционния съд от 20 април 2005 г. по дело Sundholm/Комисия (T‑86/04, непубликувано в Recueil).

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Съдебен контрол — Граници

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Задължение за мотивиране — Обхват

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Първоинстанционният съд не е компетентен да замести със своя преценката на лицата, на които е възложено да оценяват как атестираното лице изпълнява длъжността си. Всъщност общностните институции разполагат с широко право на преценка за оценяване на изпълнението на своите длъжностни лица. Ценностните оценки за длъжностните лица в докладите за развитие на кариерата не подлежат на съдебен контрол, който се упражнява единствено върху евентуално неспазване на формата, върху явни фактически грешки, опорочаващи преценките на администрацията, както и върху евентуална злоупотреба с власт.

(вж. точка 39)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 13 юли 2006 г., Andrieu/Комисия, T‑285/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑161 и II‑A‑2‑775, точка 99; 12 септември 2007 г., Combescot/Комисия, T‑249/04, Сборник СПС, стр. I‑A‑2‑0000 и II‑A‑2‑0000, точка 78

2.      В определени случаи мотивите на доклада за развитие на кариерата трябва да бъдат изготвени особено грижливо, по-специално когато апелативният оценяващ се отклонява от препоръките на съвместната комисия по оценяване, когато докладът за развитие на кариерата съдържа по-малко благоприятни преценки от тези в предходен доклад или когато изготвянето на посочения доклад е закъсняло и оценяващ вече не е висшестоящият, изпълнявал тази длъжност през периода, за който се извършва оценяването.

(вж. точка 47)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 30 септември 2004 г., Ferrer de Moncada/Комисия, T‑16/03, Recueil FP, стр. I‑A‑261 и II‑1163, точки 49, 50, 53 и 54; Combescot/Комисия, посочено по-горе, точка 84