Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

13. prosince 2007

Věc F-27/07

Asa Sundholm

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2001/2002 – Nepřítomnost ze zdravotních důvodů – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně – Článek 233 ES“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, ve které A. Sundholm požaduje zrušení rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2006 o vyhotovení posudku o vývoji jejího služebního postupu za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002, přijatého ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 20. dubna 2005, Sundholm v. Komise (T‑86/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád úředníků, článek 43)

2.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Povinnost uvést odůvodnění – Dosah

(Služební řád úředníků, článek 43)

1.       Soudu nepřísluší nahradit posouzení provedené osobami pověřenými hodnotit práci posuzované osoby svým posouzením. Orgány Společenství totiž disponují při hodnocení práce svých úředníků širokou posuzovací pravomocí. Hodnotová posouzení úředníků v posudcích o vývoji služebního postupu jsou vyloučena ze soudního přezkumu, který se týká pouze případných formálních vad, zjevných nesprávných skutkových zjištění postihujících tato posouzení provedená správou, jakož i případného zneužití pravomoci.

(viz bod 39)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 13. července 2006, Andrieu v. Komise, T‑285/04, Sb.VS s. I-A-2-161 a II‑A‑2‑775, bod 99; 12. září 2007, Combescot v. Komise, T‑249/04, Sb. VS s. I-A-2-0000 a II-A-2-0000, bod 78

2.      V některých případech musí být odůvodnění posudku o vývoji služebního postupu věnována zvláštní péče, zvláště pokud se revizní hodnotitel odchýlí od doporučení smíšeného hodnotícího výboru, pokud posudek o vývoji služebního postupu obsahuje méně příznivá posouzení, než jsou posouzení obsažená v předchozím posudku, nebo pokud byl uvedený posudek vypracován opožděně a hodnotitelem již není služebně nadřízená osoba, která byla ve funkci v průběhu hodnoceného období.

(viz bod 47)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 30. září 2004, Ferrer de Moncada v. Komise, T‑16/03, Sb.VS s. I‑A‑261 a II‑1163, body 49, 50, 53 a 54; Combescot v. Komise, výše uvedený, bod 84