Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

13. december 2007

Sag F-27/07

Asa Sundholm

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelsesperioden 2001/2002 – fravær på grund af sygdom – fuldbyrdelse af dom afsagt af Retten i Første Instans – artikel 233 EF«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Asa Sundholm har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 2. juni 2006, hvorved hendes karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. juli 2001 til den 31. december 2002 blev vedtaget til fuldbyrdelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 20. april 2005, Sundholm mod Kommissionen (sag T-86/04, ikke trykt i Samling af Afgørelser).

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – domstolskontrol – grænser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

2.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – begrundelsespligt – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

1.      Det tilkommer ikke Retten at sætte sin vurdering i stedet for den vurdering, som er foretaget af de personer, der har til opgave at vurdere den bedømte persons arbejde. Fællesskabets institutioner har således et vidt skøn med hensyn til at bedømme det af tjenestemændene udførte arbejde. Den værdibedømmelse, tjenestemanden er genstand for i karriereudviklingsrapporterne, er udelukket fra domstolsprøvelse, hvilken prøvelse kun vedrører eventuelle formfejl, åbenbare faktiske fejl, som påvirker administrative vurderinger, eller eventuelt magtfordrejning.

(jf. præmis 39)

Henvisning til:

Retten, 13. juli 2006, sag T-285/04, Andrieu mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 161, og II-A-2, s. 775, præmis 99; 12. september 2007, sag T-249/04, Combescot mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 0000, og II-A-2, s. 0000, præmis 78.

2.      I visse tilfælde skal karriereudviklingsrapporten begrundes med særlig omhu, bl.a. når appelbedømmeren ikke følger Det Paritetiske Bedømmelsesudvalgs anbefalinger, når karriereudviklingsrapporten indeholder en bedømmelse, der er ringere end den, der fremgår af den forudgående karriereudviklingsrapport, eller når udfærdigelsen af bedømmelsesrapporten finder sted med forsinkelse, og bedømmeren ikke længere er den overordnede, der gjorde tjeneste i den pågældende bedømmelsesperiode.

(jf. præmis 47)

Henvisning til:

Retten, 30. september 2004, sag T-16/03, Ferrer de Moncada mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 261, og II, s. 1163, præmis 49, 50, 53 og 54; Combescot mod Kommissionen, præmis 84.