Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

13. detsember 2007

Kohtuasi F-27/07

Asa Sundholm

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2001/2002. aasta hindamine – Tervislikel põhjustel puudumine – Esimese Astme Kohtu otsuse täitmine – EÜ artikkel 233

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Sundholm palub tühistada komisjoni 2. juuni 2006. aasta otsus, mis puudutab tema karjääriarengu koostamist ajavahemiku 1. juulist 2001 kuni 31. detsembrini 2002 kohta ja mis tehti Esimese Astme Kohtu 20. aprilli 2005. aasta otsuse kohtuasjas T‑86/04: Sundholm vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata) täitmiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Kohtulik kontroll – Piirid

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

2.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Põhjendamiskohustus – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

1.      Avaliku Teenistuse Kohus ei või asendada hinnatava ametniku hindamise eest vastutava isiku hinnangut enda omaga. Ühenduse institutsioonidele kuulub oma ametnike töö hindamisel ulatuslik kaalutlusõigus. Ametnikele karjääriarengu aruandes antud väärtushinnangud jäävad väljapoole kohtulikku kontrolli, mida teostatakse üksnes võimalike vormivigade, administratsiooni hinnangus tehtud ilmsete faktivigade ja võimaliku võimu kuritarvitamise üle.

(vt punkt 39)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 13. juuli 2006, kohtuasi T‑285/04: Andrieu vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A—2‑161 ja II‑A‑2‑775, punkt 99); 12. september 2007, kohtuasi T‑249/04: Combescot vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punkt 78).

2.      Teatud juhtudel tuleb karjääriarengu aruande põhjendamisele erilist tähelepanu pöörata, eelkõige siis, kui edasikaebuse hindaja jätab hindamise ühiskomitee soovitused arvestamata, kui karjääriarengu aruanne sisaldab varasema aruandega võrreldes halvemaid hinnanguid või kui aruanne koostatakse hilinemisega ja hindaja ei ole hindamisperioodi ajal enam vahetu ülemus.

(vt punkt 47)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 30. september 2004, kohtuasi T‑16/03: Ferrer de Moncada vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑261 ja II‑1163, punktid 49, 50, 53 ja 54); eespool viidatud kohtuasi Combescot vs. komisjon (punkt 84).