Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 13. decembrī

Lieta F‑27/07

Asa Sundholm

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2001./2002. gada novērtējums – Prombūtne slimības dēļ – Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde – EKL 233. pants

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Sundholm lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 2. jūnija lēmumu, ar kuru ir pieņemts viņas karjeras attīstības ziņojums par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim, izpildot Pirmās instances tiesas 2005. gada 20. aprīļa spriedumu lietā T‑86/04 Sundholm/Komisija (Krājumā nav publicēts)

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pārbaude tiesā – Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

1.      Civildienesta tiesa nevar ar savu novērtējumu aizstāt to, ko veikušas personas, kuru pienākumos ir novērtēt novērtējamās personas darbu. Kopienu iestādēm ir plaša rīcības brīvība, lai novērtētu savu ierēdņu darbu. Tiesa nepārbauda vērtējumu, kas ir izdarīts attiecībā uz ierēdņiem viņu karjeras attīstības ziņojumos, bet pārbauda tikai iespējamos formas prasību pārkāpumus, acīmredzamas faktiskas kļūdas administrācijas veiktajā novērtējumā, kā arī iespējamo pilnvaru nepareizu izmantošanu.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 13. jūlijs, T‑285/04 Andrieu/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑ 161. lpp. un II‑A‑2‑775. lpp., 99. punkts; 2007. gada 12. septembris, T‑249/04 Combescot/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 78. punkts.

2.      Īpaša vērība ir jāpievērš karjeras attīstības ziņojuma pamatojumam konkrētās situācijās, tostarp ja apelācijas novērtētājs noraida apvienotās novērtējuma komitejas ieteikumus, ja karjeras attīstības ziņojumā ir nelabvēlīgāks novērtējums nekā iepriekšējā ziņojumā esošais vai arī ja šis ziņojums ir pieņemts ar nokavēšanos un ja novērtētājs vairs nav tas priekšnieks, kas ieņēma šo amatu novērtētā perioda laikā.

(skat. 47. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 30. septembris, T‑16/03 Ferrer de Moncada/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑261. un II‑1163. lpp., 49., 50., 53. un 54. punkts; Combescot/Komisija, minēts iepriekš, 84. punkts.