Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

Sprawa F‑27/07

Asa Sundholm

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 – Nieobecność ze względów zdrowotnych – Wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji – Artykuł 233 WE

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Sundholm żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z przebiegu jej kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. w wykonaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T‑86/04 Sundholm przeciwko Komisji, niepublikowanego w Zbiorze.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Obowiązek uzasadnienia – Zakres

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Sąd nie jest uprawniony do zastąpienia swoją oceną oceny dokonanej przez osoby, do których obowiązków należy dokonanie oceny pracy osoby poddawanej ocenie. Instytucjom Wspólnoty przysługuje bowiem szeroki zakres uznania w odniesieniu do oceny pracy ich urzędników. Sądy wartościujące formułowane w odniesieniu do urzędników w sprawozdaniach z przebiegu kariery zawodowej nie podlegają kontroli sądu, która ogranicza się jedynie do ewentualnych nieprawidłowości formalnych lub oczywistych błędów w ustaleniach faktycznych, powodujących wadliwość oceny administracji, jak również ewentualnego nadużycia władzy.

(por. pkt 39)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑285/04 Andrieu przeciwko Komisji, 13 lipca 2006 r., Zb.Orz.SP str. I‑A-2-161, II‑A‑2‑775, pkt 99; sprawa T‑249/04 Combescot przeciwko Komisji, 12 września 2007 r., Zb.Orz.SP str. I‑A-2-0000, II‑A-2-0000, pkt 78

2.      W niektórych sytuacjach sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej powinno być uzasadnione w sposób szczególnie staranny, zwłaszcza jeśli oceniający w postępowaniu odwoławczym nie stosuje się do zaleceń wspólnego komitetu ds. ocen, jeśli sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej zawiera oceny mniej korzystne niż w poprzednim sprawozdaniu lub gdy sporządzenie sprawozdania ma miejsce z opóźnieniem i gdy oceniającym nie jest już ten przełożony, który sprawował tę funkcję w okresie podlegającym ocenie.

(por. pkt 47)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑16/03 Ferrer de Moncada przeciwko Komisji, 30 września 2004 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑261, II‑1163, pkt 49, 50, 53, 54; ww. sprawa Combescot przeciwko Komisji, pkt 84