Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

13. december 2007

Sag F-28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelsesåret 2004 – annullationssøgsmål – begrundelse – åbenbart urigtigt skøn«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Paulo Sequeira Wandschneider har nedlagt påstand om annullation af hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004, og om at Kommissionen tilpligtes at betale ham 5 000 EUR i erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, han angiveligt har lidt som følge af karriereudviklingsrapporten for 2004.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – valideringsbedømmerens medvirken i bedømmelsesproceduren

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

2.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – udfærdigelse – forskellige bedømmere i den samme bedømmelsesperiode

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

3.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – sammensætningen af Det Paritetiske Bedømmelsesudvalg

(Tjenestemandvedtægten, art. 43)

4.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – appelbedømmerens rolle

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

5.      Tjenestemænd – bedømmelse – overholdelse af retten til kontradiktion

(Tjenestemandvedtægten, art. 43)

6.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – nødvendig sammenhæng mellem de beskrivende bemærkninger og den talmæssige bedømmelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

7.      Tjenestemænd – rettigheder og forpligtelser – ytringsfrihed – bedømmelsesår – grænser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 12 og 21)

1.      Det fremgår af artikel 2, stk. 3, i Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, hvorefter valideringsbedømmeren medunderskriver den karriereudviklingsrapport, der oprindeligt er udfærdiget af bedømmeren, og af artikel 8, stk. 8, første afsnit, i disse almindelige gennemførelsesbestemmelser, hvorefter bedømmeren og valideringsbedømmeren afslutter denne rapport, at valideringsbedømmeren skal betragtes som en bedømmer i begrebets fulde betydning. Den omstændighed, at et edb-system nævner, at valideringsbedømmeren har afsluttet bedømmelsen, kan ikke påberåbes til støtte for, at bedømmeren har overladt sit hverv til valideringsbedømmeren.

(jf. præmis 43)

Henvisning til:

Retten, 25. oktober 2005, sag T-43/04, Fardoom og Reinard mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 329, og II, s. 1465, præmis 64.

2.      Det fremgår af artikel 1, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 4, stk. 1 og 2, i Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, at karriereudviklingsrapporten har til formål at vurdere tjenestemandens kvalifikationer, tjenstlige indsats og adfærd i hele bedømmelsesperioden. Bedømmeren skal således under hensyn til de mål, der tidligere er blevet fastsat, foretage vurderingen af den pågældendes indsats i hele bedømmelsesperioden, selv om han ikke har været den bedømtes overordnede i en bestemt del af denne periode. Formålet med den forenklede rapport er således at give bedømmeren de oplysninger, der er nødvendige for, at han kan bedømme de funktioner, som den bedømte har udført i denne bestemte del af bedømmelsesperioden. Den omstændighed, at en anden bedømmer har overtaget den første bedømmers vurderinger i den samme bedømmelsesperiode, kan derfor ikke tjene som bevis for, at vedkommende ikke har foretaget en bedømmelse af den pågældende tjenestemand.

(jf. præmis 49)

3.      Den omstændighed, at et medlem af Det Paritetiske Bedømmelsesudvalg, som tjenestemanden tidligere havde haft et konfliktfyldt forhold til, deltog i det møde i udvalget, hvor man behandlede den appel, tjenestemanden havde indgivet vedrørende sin karriereudviklingsrapport, kan ikke ugyldiggøre proceduren for dette organ, når det pågældende medlem, der blot var suppleant i udvalget, ikke deltog i afstemningen, og intet indicerer, at han ved sin blotte tilstedeværelse har kunnet påvirke forløbet af denne afstemning.

(jf. præmis 59-61)

4.      Det fremgår af artikel 9, stk. 7, andet afsnit, i Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, at appelbedømmerens rolle ikke må forveksles med bedømmerens eller valideringsbedømmerens rolle, og at appelbedømmeren således i tilfælde, hvor Det Paritetiske Bedømmelsesudvalg ikke har afgivet anbefalinger, blot kan vedtage karriereudviklingsrapporten endeligt uden at angive en detaljeret begrundelse for sin afgørelse.

(jf. præmis 78)

5.      Retten til kontradiktion i enhver procedure, som indledes over for en person, og som kan udmunde i en akt, der indeholder et klagepunkt mod denne, er et grundlæggende fællesskabsretligt princip. Dette princip kræver, at den berørte person skal have mulighed for at fremsætte sit synspunkt vedrørende de omstændigheder, som han foreholdes vedkommende i den akt, der skal udfærdiges. Dette formål opnås navnlig ved Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, der har til formål at sikre, at kontradiktionsprincippet overholdes under hele bedømmelsesproceduren. En sagsøger, der har kunnet fremsætte sine klagepunkter på ethvert stadium i denne procedure, kan ikke med føje gøre gældende, at hans ret til forsvar er blevet tilsidesat.

(jf. præmis 87-90)

Henvisning til:

Domstolen, 10. juli 1986, sag 234/84, Belgien mod Kommissionen, Sml. s. 2263, præmis 27; 5. oktober 2000, sag C-288/96, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 8237, præmis 99.

Retten, 8. marts 2005, sag T-277/03, Vlachaki mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 57, og II, s. 243, præmis 64.

6.      I forbindelse med udarbejdelsen af karriereudviklingsrapporter har de beskrivende bemærkninger i bedømmelsesrapporten til formål at begrunde de vurderinger, der er udtrykt i point. Disse beskrivende bemærkninger tjener som grundlag for udfærdigelsen af bedømmelsen, som udgør den talmæssige gengivelse heraf, og gør det muligt for tjenestemanden at forstå den opnåede bedømmelse Følgelig skal de beskrivende bemærkninger i rapporten være sammenhængende med vurderingen udtrykt i tildelte point. Henset til det særdeles vide skøn, bedømmerne har, når de skal vurdere det arbejde, som er udført af dem, som de skal bedømme, kan en eventuel manglende sammenhæng i en karriereudviklingsrapport mellem på den ene side de beskrivende bemærkninger og på den anden side de analytiske vurderinger udtrykt i bedømmelsespoint imidlertid kun begrunde en annullation, hvis den er åbenbar.

(jf. præmis 109)

Henvisning til:

Retten, 25. oktober 2006, sag T-173/04, Carius mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 243, og II-A-2, s. 1269, præmis 106.

7.      Selv om ytringsfriheden er en af tjenestemændenes grundlæggende rettigheder, indebærer denne frihed ikke, at en tjenestemand kan fremkomme med grundløse beskyldninger over for sine overordnede, der kan rejse tvivl om deres hæderlighed.

(jf. præmis 143)

Henvisning til:

Domstolen, 13. december 1989, sag C-100/88, Oyowe og Traore mod Kommissionen, Sml. s. 4285, præmis 16.

Retten, 26. november 1991, sag T-146/89, Williams mod Revisionsretten, Sml. II, s. 1293, præmis 72 og 76.